Halduskohus kohaldas kolmes koolis distantsõppe osas esialgset õiguskaitset

12. november 2021
Kristi Kirsberg
Tallinna Halduskohus

Enamikes Tallinna üldhariduskoolides toimus 4.-8. klassi laste õpe 01.-05.11.2021 ja 08.-12.11.2021 distantsõppena. Põhjuseks oli koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramine.

Tallinna Halduskohus kohaldas täna kolmes kohtuasjas kaebajate suhtes esialgset õiguskaitset, keelates edaspidi distantsõppe ilma Terviseameti eelneva nõusolekuta. Esialgne õiguskaitse on kohaldatud kuni 23. detsembrini 2021.

Halduskohus märkis, et kontaktõpe on põhihariduse regulatsiooni arvestades esmane ja põhiline õppeviis. Kontaktõppest erineva õppeviisi valik peab tagama samaväärse kvaliteedi. Distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele, kuivõrd õpilastel ei toimu sellist sotsialiseerumist nagu kontaktõppel. Distantsõppele üleminekul tuleb kaaluda kooli toimimist tervikuna, kuivõrd koolil on õpilase vaatest ka muid eesmärke ja ülesandeid lisaks kitsalt õppe saamisele (õppevahendite tagatus, õppeks sobiva keskkonna loomine, järelevalve- ja kasvatusfunktsioon, huviharidus, koolilõuna, koolitervishoid, suhtluskeskkond jne).

Kohus leidis, et koolid ei otsustanud distantsõppe kasuks hariduslikel kaalutlustel, vaid selleks, et vältida ohtu õpilaste ja õpetajate tervisele (viirusega nakatumis- ja haigestumisoht). „Seega on tegemist erialateadmisi eeldava otsuse tegemisega. Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Terviseamet (NETS § 28 lg 1), mitte haridusasutus“ märkis halduskohus.

Kohus tõi välja, et Terviseamet ei ole osalenud otsustamisprotsessis, kas suunata koolid distantsõppele või mitte. Distantsõppe suunamise puhul ei ole kaalutud, kas tervise kaitse vajadust on võimalik tagada ka teiste meetmetega. Haridus- ja Teadusministeerium on küll avaldanud oma kodulehel juhised, kuidas on võimalik nakatumisriski vähendada, kuid nende kasutamist ei ole analüüsitud.

Lisaks rõhutas kohus, et käskkirjades puudub analüüs või toimingud leevendusmeetmete kohta ehk kuidas tasandatakse distantsõppe erisusi kontaktõppest.

Kohtu poolt kohaldatud esialgse õiguskaitse meede aitab tagada, et hariduspõhiõiguse tagamisel tehakse kooli poolt kaalutletud otsus. Tervisemeti ülesandeks on selgitada koolile õpilastele ja õpetajatele tekkivaid terviseriske, mis kaasnevad näiteks otsusega jätkata teatud ajavahemikul kontaktõppel ning võimalikke alternatiivseid viirustõrje meetodeid.

Esialgne õiguskaitse puudutab vaid neid konkreetseid klasse ning koole.

Määrused ei ole jõustunud, neid on võimalik vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.