Eesti Vabariigi vastase suhte loomises ja pidamises süüdistatud mehe karistus jäi muutmata

19. detsember 2022
Anneli Vilu
Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Sergei Seredenkole mõistetud 5 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu poolt mõistetud karistus vastab täielikult S. Seredenko süü suurusele ning selle vähendamiseks puudub alus.

S. Seredenkole oli esitatud süüdistus selles, et ta teadlikult lõi ja pidas 15.11.2009 kuni 03.03.2021 Eesti Vabariigi vastast suhet Venemaa Föderatsiooni julgeolekuasutuste ülesandel ja huvides tegutsevate isikutega - kokku seitsme isikuga. Suhete eesmärk oli abistada välisriiki, selle organisatsioone ja välisriigi ülesandel tegutsevaid isikuid Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses ja Eesti Vabariigi julgeolekut kahjustavas luuretegevuses.

Ringkonnakohus leidis, et menetluses on leidnud tuvastamist, et S. Seredenko oli teadlik, et isikud, kellega ta suhtles olid seotud Vene Föderatsiooni valitusasutustega, sh julgeolekuasutustega ja tegutsesid asutuste huvides ja ülesandel. Kohtu hinnangul on tõendatud, et S. Seredenko edastas neile isikutele teavet, koostas ja avaldas nendega koostöös artikleid, osales nende poolt korraldatud üritustel ja organisatsioonide tegevuses, mis olid suunatud Vene Föderatsiooni välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse elluviimiseks. Tegevuse eesmärk oli lõhestada Eesti Vabariigi ühiskonda, diskrediteerida Eesti Vabariiki ja selle institutsioone ja riivata Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust ning julgeolekut.

Ringkonnakohus märkis, et isikul on demokraatlikus riigis õigus avaldada oma veendumusi ja ideid, avaldades artikleid, kirjutisi ja muud, küll aga ei nõustunud kohus antud asjas kaitsjaga, et süüdistatava seisukohtade ehk veendumuste ja ideede sarnasus Vene Föderatsiooni narratiividega on juhuslik. Kohus selgitas, et isiku tegevusse süvenedes ja hinnates kogumis kõiki kontakte, tema suhtlusi, kirjavahetust, vestlusi, sõnavõtte ning tuues välja kõrvaltvaatajale esmapilgul tahaplaanile jäänud seosed, joonistus välja tegelik motiiv. Antud juhul osutusid S. Seredenko avaldatud ja kohtumenetluses uuritud tegevused kuritegelikuks, mis lõppesid süüdistuse esitamisega ning süüdimõistmisega.

Ringkonnakohus ka märkis, et kaitsja ja süüdistatava seisukohtade kohaselt peab S. Seredenko ennast inimõiguste kaitsjaks, avaliku elu tegelaseks, publitsistiks ja kodanikuaktivistiks, kuid see ei väära ringkonnakohtu hinnangul maakohtu järeldust, et S. Seredenko tegevused (koostatud artiklid, kirjutised, avaldused vms) olid suunatud Vene Föderatsiooni välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse elluviimisele.

Menetluses oli esitatud ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamise taotlus karistusseadustiku riigireetmise, luuretegevuse ja riigivastaste suhete loomise paragrahvide osas (KarS § 232, § 2342 lg 1, § 2351). Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et põhiseadusevastaseks tunnistamiseks ei ole alust ning leidis muuhulgas, et Eesti Vabariigi julgeoleku saavutamiseks ei kaalu riigivastaste süütegude eest süüdimõistetud isikute puhul nende sõnavabaduse riive üles Eesti Vabariigi julgeolekut.

Tänast kohtuotsust on võimalik vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.