Alaealine noormees mõisteti pikaks ajaks vangi

13. detsember 2019
Anneli Vilu

Pärnu Maakohus tunnistas süüdi alaealise noormehe, kes tänavu suvel lõi 13-aastast poissi põhjustades sellega ohu tema elule ja surma.

Kohus mõistis alaealisele noormehe karistuseks 8 aastat vangistust.

Lühimenetluse sätete järgi vähendas kohus karistust mõistes noormehele karistuseks 5 aastat ja 4 kuud vangistust.

Karistusaja algust loeb kohus noormehe vahi alla olemise ajast s.o 30.07.2019. a

Karistamise aluseks on muuhulgas isiku süü suurus ja võimalus mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma uute süütegude toimepanemisest.

Süü suuruse hindamisel arvestas kohus, et süüdistatav on kannatanu tervise kahjustamise toime pannud kavatsetult, s.o raskeima tahtluse vormis, ohu elule vähemalt kaudse tahtlusega ning surma ettevaatamatusest. Surma sai noor poiss, kes oli vaid 13 aastane. Samuti arvestab kohus süüdlase vahetut teojärgset käitumist, kus pärast kannatanu peksmist süüdistatav uhkustas teiste ees oma teo üle, mis näitab kohtu hinnangul süüdistatava ükskõikset suhtumist õiguskorda ning üleüldisemalt väärarusaama sellest kuidas ühiskonnas kehtivate normide kohaselt tegutseda.

Kohus arvestas ka seda, et kannatanu ei teinud ega öelnud süüdistatavale midagi sellist, mis annaks vähimagi põhjuse tema ründamiseks. Eeltoodu alusel leidiski kohus, et süüdistatava süü on keskmisest suurem.

KarS § 118 lg 1 näeb karistusena ette nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse. Süüdistatav on sündinud 2003.a ning kuriteo pani ta toime 2019.a, olles seega kuriteo toimepanemise ajal alaealine. Karistusseadustiku kohaselt (KarS § 45 lg 2) ei või kuriteo toimepanemise ajal nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõista tähtajalist vangistust üle kümne aasta ega eluaegset vangistust.

Kohtuostus on jõustumata.