Viru Maakohus vabastas Juri Vorobei tingimisi enne tähtaega

4. июля 2023
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohtu tänase kohtumäärusega vabaneb Juri Vorobei temale Harju Maakohtu otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega kaheteistkümneks kuuks.

Kohtumäärusega määratakse J. Vorobeile katseaeg kuni 22.09.2026 ja see hakkab kulgema alates kohtumääruse jõustumisest.

Katseajaks allutatakse Vorobei käitumiskontrollile tähtajaga kaks aastat. Käitumiskontrolli ajal on Vorobei kohustatud järgima kontrollnõudeid.

Juri Vorobei on süüdi tunnistatud Harju Maakohtu 11.01.2018 otsusega Karistusseadustiku (KarS) §184 lg. 2 p. 1 järgi ja karistatud KarS §65 lg. 1 kohaldamisega vangistusega 10 aastat alates 22.09.2016.

Viru Vangla ei toetanud kinnipeetava tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Riigiprokuratuur seda tegi. Riigiprokurör tõi esmalt välja, et Viru Vangla iseloomustuses toodu ei haaku kinnipeetava poolt isikuvastase kuriteo toimepanemise asjaoludega, mis on sedastatud tema esimeses süüdimõistvas kohtuotsuses. Järgnevalt rõhutas riigiprokurör, et teise kohtuotsusega tuvastati, et kinnipeetav osutas süüteo avastamisele aktiivset kaasabi ning kahetses toimepandut puhtsüdamlikult.

Maakohus leidis, et kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine on põhjendatud.

Kinnipeetav on ennast vanglas hästi üleval pidanud, kuivõrd tal puuduvad kehtivad distsiplinaarkaristused. Maakohus leiab seega, et tegemist pole loomult täiesti allumatu inimesega.

Kinnipeetav on vangistuse jooksul osalenud aktiivselt tööhõives korraga kahel töökohal, läbinud kaks sotsiaalprogrammi, osalenud erinevates vestlustes, omandanud riigikeele A1 taseme ning vormistanud endale isikut tõendava dokumendi.

Maakohus leiab, et eelmainitud tegevustest kinnipidamisasutuses saab järeldada, et tegemist on isikuga, kes on valmis positiivseteks muutusteks oma elus, alluma kindlale distsipliinile ja suudab suure tõenäosusega hoiduda edaspidisest õigusvastasest käitumisest.

Ennetähtaegse vabanemise korral soovib kinnipeetav elama asuda lähisugulasele kuuluvasse korterisse koos lähisugulastega. Kinnipeetavale on garanteeritud töökoht, kus ta juba praegu töötab.

Kinnipeetava tutvusringkond on enamasti kuritegeliku taustaga ja maakohus möönab, et kriminaalne tutvusringkond suurendab iseenesest uue kuriteo toimepanemise riski, kuid seda on võimalik vähendada vastava lisakohustuse määramisega. Ühtlasi arvestab maakohus ka asjaolu, et kinnipeetaval on vabaduses kindel perekonna toetus.

Kokkuvõtvalt leiab maakohus, et Juri Vorobei puhul on olemas alused tema vabastamiseks vangistusest tingimisi enne tähtaega ühes esialgu elektroonilise valve kohaldamisega. See tähendab, et maakohtu hinnangul on kinnipeetava karistuse eesmärgid täidetud ning tema käitumiskontrollile allutamine koos elektroonilise valve kohaldamisega on kindlasti tulemuslikum kui järelejäänud vangistuse lõpuni kandmine.

Pealegi on käitumiskontrollile allutamine kinnipeetavale vabaduses oluliseks toeks ning tagab kontrolli tema edasise elu ja tegevuse üle. Ühtlasi annab see kinnipeetavale võimaluse näidata, et oma edaspidise elu suudab ta elada seaduskuulekalt.

Maakohus usub kinnipeetava väidetesse selles, et ta on saanud aru oma vigadest ja soovib edaspidise elu elada seadusekuulekalt. Niisamuti nõustub maakohus kaitsja argumentatsiooniga selles, et kinnipeetava karistuse eesmärgid on täidetud ja teda ei saa enam ohtlikuks pidada.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.