Harju Maakohus lõpetas Clyde Kulli kriminaalasja menetlemise otstarbekuse kaalutlusel

22. марта 2023
Viivika Siplane
Harju Maakohus

Harju Maakohus tegi täna lahendi, millega lõpetas Clyde Kulli kriminaalasja menetlemise otstarbekuse kaalutlusel.

Prokuratuur süüdistas C. Kulli ametiisikuna omastamises ja kelmuses. Mõlemad Kullile etteheidetavad teod olid seotud rahaliste vahendite väärkasutusega perioodil 16.02.2016 kuni 21.01.2021, kus ta näitas hüvitamisele kuuluvate esinduskuludena kulusid, mis tegelikkuses seondusid tema enda ja tema lähikondsetega. Selliselt tekitas ta kahju kogusummas 7 541,57 eurot.

01.03.2023 aset leidnud istungil kuulati Clyde Kull üle. Ta tunnistas talle etteheidetavate tegude toimepanemist, kahetses tehtut, väljendas valmisolekut tekitatud kahju hüvitada ja ta vabandas avalikult maksumaksja raha väärkasutamise eest. Pärast Clyde Kulli ütluste analüüsimist asus prokuratuur seisukohale, et kriminaalasja on võimalik lõpetada Clyde Kulli suhtes karistusotsust tegemata. Prokuratuur tõi välja, et C. Kull on andnud ütlusi, milles ta tunnistas talle etteheidetavate tegude toimepanemist. Ta on väljendanud kahetsust ja valmisolekut kahju hüvitamiseks ning avalikult vabandanud. Tegemist on karistust kergendavate asjaoludega. Lisaks tõi prokuratuur välja, et antud kaasuse puhul puudub avalik menetlushuvi: Clyde Kull on kriminaalkorras karistamata ja vaatamata sellele, et ta on avalikkuse usaldust kuritarvitanud, pole ta pannud toime karistusseadustiku 17. peatükis nimetatud ametialaseid süütegusid. Kuna ta on valmis hüvitama tekitatud kahju ja tasuma riigituludesse 25 000 eurot, siis on tema suhtes karistusõiguslikud eesmärgid saavutatavad tema karistamisest erineval viisil. Kahju hüvitamine ja 25 000 euro suuruse rahaline kohustus annab ka ühiskonnale signaali, et kuritegude toimepanemine ei tasu end ära, õigusnormid kehtivad ühetaoliselt kõigi jaoks ja lisaks kahju hüvitamise kohustusele kaasnevad rikkumiste toimepanemisega ka sageli arvestatavad rahalise väljaminekud.

Kohus nõustus prokuratuuri argumentidega ja lõpetas Clyde Kulli süüasja menetluse otstarbekuse kaalutlusel. Clyde Kull peab kohtumääruse tegemisest 15 päeva jooksul hüvitama kahju summas 7 541,57 eurot ja tasuma riigituludesse 25 000 eurot. Kriminaalmenetluse käigus tekkinud õigusabikulud jäävad Clyde Kulli enda kanda. Kohustuste tähtaegse täitmata jätmisel uuendab kohus kriminaalmenetluse.

Määrus ei ole edasi kaevatav.

Viivika Siplane

pressiesindaja

Harju Maakohus

5816 8806