Kohus jättis maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks läbi vaatamata ning tühistas esialgse õiguskaitse meetmed

8. мая 2019
Kristi Kirsberg

29.aprillil kuulutatud määrusega jättis Tartu Halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

Määrus ei ole jõustunud.

Maavanema protest jäi läbi vaatamata menetluslike minetuste tõttu. Vabariigi Valitsuse seadus nägi ette, et maavanemal tuli enne kohtusse pöördumist läbida kohustuslik kohtueelne menetlus ehk esitada Lüganuse Vallavalitsusele ettepanek tunnistada ise vaidlusalused ehitusload kehtetuks. Selline ettepanek tuli esitada 30 päeva jooksul alates sellest, kui maavanem sai teada ehituslubade andmisest. Kohtu hinnangul ei läbinud maavanem nõuetekohaselt kohustuslikku kohtueelset menetlust. Seaduse ja kohtupraktika kohaselt on taolise rikkumise tagajärjeks protesti läbi vaatamata jätmine, mistõttu kohtul ei olnud võimalik võtta seisukohta, kas ehitusload on õiguspärased ega muudes sisulistes küsimustes.

***

Veebruaris 2013 otsustas Maidla Vallavalitsus anda Kindel Vara OÜ-le 32 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Maidla vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Kuna ehituslubade kehtivusaeg hakkas lõppema, otsustas Lüganuse Vallavalitsus veebruaris 2015 anda Kindel Vara OÜ-le 33 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Lüganuse vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Eraldi korraldusega loeti ehitusload väljastatuks Aidu Tuulepark OÜ-le.

Veebruaris 2017 palus Kaitseministeerium Ida-Viru Maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehitusload ei ole väljastatud õiguspäraselt, kuna ehitusprojekt pole Kaitseministeeriumiga kooskõlastatud (kooskõlastatud oli varasem, praegusest erinev projekt).

3. märtsil 2017 tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni ning keelas Aidu Tuulepark OÜ-l ehitada korraldustes ja ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

***

Täna kuulutatud määruses luges kohus tõendatuks, et Ida-Viru Maavalitsuse kantselei sai 26. juulil 2016 kätte Tartu Halduskohtu määruse varasemas sarnase sisuga haldusasjas (Ida-Viru maavanema protest Vaivara valla poolt välja antud ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks). "Kõnealusest määrusest oli maavanemal võimalik aru saada, et Aidu Tuulepark OÜ kavatseb rajada Lüganuse valda endise Aidu karjääri alale tuulepargi, kuhu püstitatakse Eleoni tuulikud. Maavalitsusel tuli oma sisemise töökorralduse kaudu tagada, et määrus jõuaks kohe maavanemani," tõdes halduskohus. "Määruses oli sõnaselgelt öeldud, et tuulepargi rajamiseks on ehitusload väljastatud ja esimesed tuulikud püstitatakse 2016. aastal. On kahtlusteta ilmne, et sellest määrusest sai maavanem teada praeguses asjas vaidluse all olevate ehituslubade andmisest," seisab kohtumääruses.

Tulenevalt sellest, et maavanem tegi Lüganuse Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada Aidu tuulepargi rajamiseks antud ehitusload kehtetuks alles 3. märtsil 2017, kuigi seaduses ette nähtud 30-päevane tähtaeg hakkas kulgema 27. juulil 2016, ületas maavanem ettepaneku tegemise tähtaega oluliselt. Seega ei ole maavanem nõuetekohaselt läbinud kohustuslikku kohtueelset menetlust, mis omakorda tähendab, et kohtul tuleb jätta protest läbi vaatamata.

Kohus tühistas asjas kohaldatud esialgse õiguskaitse. Esialgse õiguskaitse tühistamine jõustub siis, kui jõustub määrus protesti läbi vaatamata jätmise kohta.

Kohtul on praegu lahendamata Kaitseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi taotlused määrata Aidu Tuulepark OÜ-le rahatrahvid esialgse õiguskaitse määruse korduva rikkumise eest seoses ehitustöödega kahe tuuliku asukohas. Suure tõenäosusega tuleb kohtul trahvitaotluste lahendamiseks korraldada ekspertiis, mis omakorda tähendab täiendavat ajakulu ja suuri menetluskulusid. Seetõttu palus kohus Justiitsministeeriumil ja Kaitseministeeriumil kaaluda, kas kõnealuste trahvitaotluste lahendamise jätkamine olukorras, kus põhivaidlus ja esialgne õiguskaitse on ära langenud, on põhjendatud.

Määruse tegi kolmeliikmeline kohtukoosseis – seejuures jäi üks kohtunik eriarvamusele, leides, et maavanema protest on lubatav ja selle menetlemist oleks tulnud jätkata, sest vallavalitsus andis ehitusload projekti alusel, millel puudus Kaitseministeeriumi kooskõlastus, teiseks rajati ehitiste alla tehislikud künkad, mida ei näinud ette ehituslubade aluseks olevad projektid. Eriarvamusele jäänud kohtuniku hinnangul ei olnud need asjaolud maavanemale edastatud teadetest ega vaidlusalustest haldusaktidest nähtavad – seega asus maavanem tegutsema tähtaegselt arvates sellest, kui talle sai teatavaks võimalik avaliku huvi riive.

Halduskohtu määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.