Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule

30. августа 2019
Anneli Vilu

Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule

Pärnu Maakohus kuulutas täna nn Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes kohtuotsuse. Süüdistuses oli Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele, Seller Hulgi OÜ-le süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malk´u ja Faasion OÜ-d süüdistati suures ulatuses grupis toime pandud rahapesule kaasa aitamises. Kohus mõistis kõik süüdistatavad nendes süüdistuses õigeks.

Kohus selgitab, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo, milleks süüdistuse kohaselt oli Hillar Kuke poolt toime pandud sooduskelmus – võltsitud andmetega dokumentide esitamisega sai H. Kukk EAS-ist Kärdla külalissadama ehituseks määratud toetusest pettuse teel 179 424,99 eurot, mis liikus läbi AS-i Nordecon alltöövõtja, s.o OÜ Hiiu Teed arvelduskontole. Süüdistuses on leitud, et 2013.a teises pooles oma plaanide teostamiseks kaasas H. Kukk süüdistatavad, sest soovis saada EAS-ist sadama ehituse käigus väljapetetud 179 424.99 eurot, mis oli laekunud Hiiu Teed OÜ arveldusarvele.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on soodustuskelmuse katse alguseks võltsitud dokumentiga toetuse taotluse esitamine, kui esimene petmistegu ning kuritegu on lõpule viidud alles toetuse väljamaksmisega taotlejale. Kohus tuvastas, et 2013.a oktoobri alguseks (kui süüdistuse kohaselt hakkas OÜ Hiiu Teed kontolt rahapesuga seoses väljapetetud raha liikuma) oli H. Kukk valeandmete esitamisega EASilt välja petnud toetust summas 24 019,65 eurot, millest OÜ Hiiu Teed kontole oli jõudnud maksimaalselt 6103,25 eurot.

Süüdistuses leiti, et 15 000 eurost suurema väärtusega tehingutes on olemas reaalne oht rahandus- ja majandussüsteemi normaalsele toimimisele ja seega oli tegemist rahapesuga. Kohus märgib, et ei saa süüdistuse piirest väljuda ja uurida, kas OÜ Hiiu Teed arvele jõudnud 6103,25 euro näilike tehingute abil liigutamine võis reaalselt ohustada majandussüsteemi normaalset toimimist.

Kuna kohtus ei ole tõendamist leidnud süüdistatavate poolt nendele süüdistusaktis süüks arvatud tegude toimepanemine, mõistis kohus kõik süüdistatavad rahapesu süüdistuses õigeks.

T. Malgule, OÜ-le Faasion, U. Varrisele, Seller Hulgi OÜ-le oli süüks arvatud ka dokumentide võltsimine ja võltsitud dokumentide kasutamine, R. Sahtelile oli süüks arvatud neile kuritegude kihutamine. Kohus leidis, et süüdistatavad on need teod toime pannud, kuid nende kuritegude osas tuleb süüdistatavate suhtes menetlus lõpetada seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.

Kohus selgitab, et kuritegude toimepanemisest on möödunud 6 aastat, kriminaalmenetlus on isikuid mõjutanud juba 5 aastat 5 kuud. Menetluse kestust ei ole mõjutanud süüdistatavate poolne venitamine. Tegemist ei ole raskete kuritegudega, samuti ei ole võltsimise süüdistus keerukas ega sellega seotud tõendid mahukad. Isikute süü ei ole suur ja tegemist ei ole isikutega, kelle suhtes avalikkusel peab olema eriline usaldus. Kuna menetlusosalistel on kaebeõigus, ei ole jõustunud kohtulahendit oodata enne aasta möödumist.

Menetluskulud jättis kohus riigi kanda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.