Viru Maakohus mõistis vandeadvokaat Küllike Nammi toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses õigeks

24. August 2023
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohus mõistis täna Narvas peetud kohtuistungil vandeadvokaat Küllike Nammi õigeks toimingupiirangu eriti suures ulatuses rikkumises.

Kohus rahuldas Küllike Nammi lepingulise kaitsja Norman Aasa menetluskulude hüvitamise taotlus osaliselt ning mõistis Eesti Vabariigilt Küllike Nammi kasuks tema poolt valitud kaitsjale mõistliku suuurusega makstud tasu summas 40 484 eurot 78 senti (sh käibemaks). Kaitsja taotles menetluskuluna 107 077, 87 euro hüvitamist.

K. Nammile esitatud süüdistus toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses on kokkuvõetult järgmine. Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, vähemalt ajavahemikul 17.08.2016 kuni 08.09.2017 volitas Vihula vallavanem Annes Naan valda esindama ning vallale õigusteenust osutama Küllike Nammi. Volitused õigusteenuse osutamiseks seisnesid 12.06.2014. a Vihula Vallavolikogu otsusega nr 51 algatatud Vihula valla üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu menetluses valla nimel esitatavate seisukohtade (toimingud) koostamiseks ning valla esindamises maavanema järelevalvemenetluses.

Seega omistati Vihula vallavanem Annes Naani suulise volitusega Küllike Nammile avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund, õigusteenuse osutamiseks ja valla esindamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vihula valla põhimääruse alusel.

Vandeadvokaat Küllike Nammi poolt toime pandud kirjeldatud sündmuste ahel näitab, et ta mõistis, et ta oli volitatud isik Vihula valda esindama, ja seejuures sai aru, et tal polnud õigusabilepingut. Seega oli Küllike Nammil valla volitatud esindajana nii toimingute kui otsuste sisulisel suunamisel KarS § 288 lg 1 mõttes ametiisikuna ametiseisund.

Alates 22.05.2012 on Küllike Namm MTÜ Käsmu Majaka Sadam juhatuse liige.

Seega Küllike Namm, täites Käsmu sadama detailplaneeringu menetluses üheaegselt huvitatud isiku MTÜ Käsmu Majaka Sadam huve, kui ka suunates jätkuva tegevusega sisuliselt õigusteenuse osutamisel ametiisikuna otsuseid ja toimingud kohaliku omavalitsuse esindajana Vihula (praeguse Haljala) vallavalitsuse nimel, pani teadvalt toime korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eriti suures ulatuses.

Kohtu hinnangul tuleb K. Namm talle esitatud süüdistuses õigeks mõista, sest kohtulikul arutamisel ei tuvastatud süüdistatava poolt süüdistusaktis talle inkrimineeritava kuriteo toimepanemist, s.o toimingupiirangu rikkumist ei suures ega ka eriti suures ulatuses.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.