Info tunnistajale

Tunnistaja kohtusse kutsumine

Kui kohus lahendab kriminaalasja üldmenetluses, kutsutakse kohtusse ja kuulatakse üle ka tunnistajad, hoolimata sellest, et nad on kriminaalasja kohtueelses menetluses juba oma ütlused andnud. Tunnistaja on kohustatud kohtusse ilmuma, kui teda kutsutakse. Tunnistajate kohtusse kutsumise korraldavad pooled. Üldjuhul kutsutakse tunnistajad kohtusse telefoni või e-posti kaudu edastatava kutsega. Kui tunnistaja avaldab sellekohast soovi, saadetakse talle kutse kirjalikult. Kui tunnistaja ei saa ilmuda kohtusse mõjuval põhjusel, milleks võib olla eemalolek, haigestumine või oluline põhjus, mis objektiivselt takistab kohtusse ilmumist, tuleb sellest esimesel võimalusel teatada.

Erandlikel asjaoludel, kui tunnistaja võib antavate ütluste tõttu ohtu sattuda, võib kohus otsustada tunnistaja muuta anonüümseks. Selline tunnistaja kuulatakse üle telefonitsi, kasutades vajadusel häälemuutmisseadmeid ning kohtudokumentides kajastatakse üksnes anonüümse tunnistaja leppenimi. Kohtuotsus ei või siiski tugineda üksnes või valdavas osas sellise tunnistaja ütlustele. Vajaduse korral on tunnistaja suhtes võimalik kohaldada tunnistajakaitse abinõusid vastavalt tunnistajakaitse seadusele.

Tunnistaja õigused

Kohtusse ilmumise kohustus on asjaolu, mis õigustab töölt puudumist. Tööandja ei või töötajat vallandada ega karistada, kui töötaja puudus töölt seoses kohtuistungil osalemisega. Tööandjal siiski ei ole kohustust maksta töötajale palka aja eest, mil töötaja tööd ei teinud. Küll aga on tunnistajal õigus taotleda kohtult tunnistajatasu, mis vastab tema saamata jäänud töötasule ning samuti kohtusse ilmumisega seotud kulude (sõidukulud, ööbimiskulud) hüvitamist. Sõidu- ja ööbimiskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel, saamata jäänud töötasuna hüvitatakse tunnistaja keskmine palk tunnistaja tööandja poolt väljastatud tõendi alusel. Kui tunnistaja oma tööandjalt saadud vastavat tõendit ei esita, makstakse tunnistajatasu lähtudes kehtivast miinimumpalgast.

Tunnistaja on kohustatud rääkima tõtt ja üldjuhul andma ütlusi. Erandina võib tunnistaja keelduda ütluste andmisest, kui ta on süüdistatava perekonnaliige või lähisugulane või kui antavad ütlused võivad kuriteo või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või tema pereliiget või lähisugulast. Samuti juhul, kui tunnistajal on saladuse hoidmise kohustus tulenevalt tema kutsetegevusest (nt arst, vaimulik, notar) või seadusest (nt riigisaladus). Kohus peab tunnistajale enne ütluste andmise alustamist tema õigusi ja kohustusi selgitama.

Alaealised ja erivajadustega tunnistajad

Kohtuistungile üldjuhul ei kutsuta ütlusi andma tunnistajat, kes on noorem kui 10-aastane. Samuti alla 14-aastast tunnistajat perevägivalla või seksuaalse väärkohtlemisega seotud asjas ega ka kõne-, meele-, vaimupuudega või psüühikahäiretega isikut. Sellised tunnistajad kuulatakse üle kohtueelses menetluses selleks kohandatud tingimustes ning vajadusel esitatakse kohtuistungil ütluste andmisest tehtud videosalvestis.