Aivar Soobi süü ei leidnud teises kohtuastmes tõendamist

21. May 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas täna Tartu Maakohtu otsuse, millega Tartu endine vallavanem Aivar Soop (57) tunnistati süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja Tartu vallale kuuluva kütuse omastamises. Ringkonnakohus mõistis Aivar Soobi kõigis talle esitatud süüdistustes õigeks.

Tartu Maakohus tunnistas möödunud aasta sügisel Soobi süüdi korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiirangu rikkumises. Süüdistuse järgi seisnes rikkumine selles, et Soop tegi Tartu vallavanemana valla nimel tehinguid ja toiminguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukokku ta samal ajal kuulus. Ringkonnakohus leidis, et süüdistuses märgitud tehingute ja toimingute tegemise ajaks oli Soobi ametiaeg Emajõe Jõeriigi nõukogu liikmena lõppenud ja pole tõendeid, mis kinnitaksid, et tema ametiaega sihtasutuse nõukogu liikmena oleks pikendatud. Samas leidis ringkonnakohus, et isegi, kui Aivar Soobi kuulumine Emajõe Jõeriigi nõukokku oleks tõendatud, ei saaks talle ikkagi ette heita toimingupiirangu rikkumist. Nimelt ei ole võimalik tuvastada ühtegi erahuvi, mis võis süüdistuses märgitud Soobi tehingute ja toimingute tegemisel sattuda konflikti vallavanema järgitava avaliku huviga. Sihtasutuse Emajõe Jõeriik olid asutanud Tartumaa kohaliku omavalitsuse üksused ja selle sihtasutuse tegevus oli suunatud avalike ülesannete täitmisele ehk Emajõe ja Emajõe kaldaala kui atraktiivse turismipiirkonna arendamisele. Puudub alus väita, et Soobi huvi sihtasutuse tegevuse edukuse suhtes oli isiklikku laadi ja ulatus kaugemale Tartu valla huvist Emajõe ning selle kaldaala turismipiirkonna arendamise vastu.

Seoses Soobile esitatud süüdistusega selles, et ta tankis valla kütusekaardiga isiklikku sõiduautot ja võttis kütust kanistritesse, märkis ringkonnakohus, et kuriteona on karistatav üksnes omastamine enam kui 200 euro väärtuses. Soobile etteheidetavad tankimised toimusid osalt 2013. aasta oktoobris-novembris, ülejäänud aga alles järgmise aasta märtsis. Ringkonnakohtu arvates olid 2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel toimunud tankimised eraldi teod. Mõlemal perioodil tangitud kütuse väärtus jäi alla 200 euro, mistõttu ei vasta süüdistuses kirjeldatud Soobi käitumine omastamiskuriteo tunnustele. Soobi teos väärteo tunnuste kontrollimine on võimaliku väärteo aegumise tõttu välistatud.

Ringkonnakohtu tänane otsus on vaidlustatav Riigikohtus 30 päeva jooksul.