Kohus: Kivikalmeid tuleb kaitsta ka põllumajandusmaal, kus saadused ei kasva

8. October 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Halduskohus jättis täna rahuldamata talupidaja kaebuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) otsusele, millega vähendati talle väljamakstavat toetust põllumajandusmaal asunud kivikalme hävitamise eest.

Kohtuasjas oli vaidlus selle üle, kas kaebaja rikkus toetuse saamise tingimusi, mis annavad aluse toetust vähendada.

Kultuuriminister tunnistas kaebaja maal asunud kivikalme kinnismälestiseks juba 1997. aastal. PRIA tuvastas 2016. aastal kaebaja põllul tehtud kontrolli käigus, et kivikalme oli teisaldatud põllu serva ja sellega oli rikutud toetuse saamise nõudeid. Seetõttu vähendas PRIA väljamakstavat toetust 3% võrra.

Kohus leidis, et kehtiv õigus nägi toetuse saajale ette nõude säilitada kivikalme ja PRIA-l oli õigus selle nõude täitmist kontrollida. Maaomanikule oli tagatud kõik võimalused, et välja selgitada, kus kivikalme looduses täpselt asub. Selle välja selgitamata jätmisega ei näidanud ta üles vajalikku hoolsust oma põllumajanduslikus tegevuses. Kalme teisaldamisega on mälestis sisuliselt hävitatud, kuna eelduslikult ei ole seda võimalik olemasoleval kujul taastada.

Kohtu hinnangul ei olnud PRIA-l kohustust arvestada võimaliku süüteomenetluse ja selle tagajärgedega. PRIA viis läbi haldusmenetlust, mis ei ole kaebaja karistamine karistusõiguse mõttes. Seega ei ole rikutud topeltkaristamise keeldu.

Lisaks leidis kohus, et toetuse nõudeid tuleb täita kogu põllumajanduslikus majapidamises, mitte vaid maal, millele konkreetselt toetust taotletakse. See seisukoht tugineb antud vaidluses halduskohtu küsitud Euroopa Kohtu eelotsusele. Euroopa Kohus nentis lisaks, et põllumajandusmaal kivikalmete säilitamise kohustus ja selle rikkumise eest toetuse vähendamine ei ole liidu õigusega vastuolus.

Kogu põllumajandusmaale kehtiva kohustuse tõttu ei ole määrav kaebaja väide, et kivikalme alusel maal ei kasva põllusaadused ja sellele ei ole toetust taotletud. Kohus tuvastas, et vaidlusalune maa on samuti kaebaja põllumajandusliku majapidamise osa ning kivikalme ja põld asuvad samal kaebajale kuuluval kinnistul. Tegemist on potentsiaalse tootmisüksusega sõltumata sellest, kas seda aktiivses põllumajanduslikus tootmises kasutatakse või mitte.

Kohus leidis ka, et PRIA ei ole toetuse vähendamise määra hinnates teinud kaalumisviga ega rikkunud kaebaja ärakuulamisõigust.

Tänane otsus ei ole jõustunud ja on vaidlustatav Tartu Ringkonnakohtus 7. novembrini.