Riigilõiv haldusasjades

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigilõivuseadus näeb halduskohtule esitatavate kaebuste puhul ette järgmist:

 • Kaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 15 eurot.
 • Kui kaebus esitatakse kahju hüvitamiseks või alusetu rikastumise teel saadu tagastamiseks, tuleb tasuda riigilõivu 3 % summast, mille väljamõistmist taotletakse, või vara väärtusest, mille tagastamiseks kohustamist taotletakse, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.
 • Kui kaebus esitatakse rahalise hüvitise maksmiseks või kahju hüvitamiseks, kui nõutava hüvise summa jäetakse kaebuses märkimata ning taotletakse õiglast hüvitist kohtu äranägemisel, tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Kui kaebus esitatakse maksuhalduri või muu asutuse tegevuse peale maksusumma, sunniraha või muu makse määramisel ja sanktsiooni rakendamisel või nende sissenõudmisel või tagamisel tasutakse riigilõivu 3 % vaidlustatavast summast, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.
 • Riigihanke vaidlustuse esitamisel:
  1) riigilõiv 640 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;
  2) riigilõiv 1280 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.
 • Kui kaebuses on esitatud mitu alternatiivset nõuet, tasutakse riigilõivu lähtudes nõudest, mille esitamise eest on ette nähtud suurima riigilõivu tasumine.
 • Halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda kaebuse esialgsel esitamisel halduskohtule, arvestades apellatsioonkaebuse ulatust.
 • Haldusasjas esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel, samuti kohtu tehtud määruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 15 eurot. Ringkonnakohtule määruskaebuse esitamisel ei ole vajalik riigilõivu tasuda, riigilõivuseaduse § 22 lg 1 p 9 alusel ei võeta riigilõivu haldusasjas määruskaebuse ja protesti läbivaatamise eest.

Milliste toimingute eest riigilõivu ei võeta ning millised isikud on riigilõivu tasumisest vabastatud, seda reguleerib riigilõivuseaduse § 22.

Kohtul on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt riigilõivust, lähtudes isiku maksevõimest. Selleks peab kaebaja esitama kohtule taotluse ja tõendama oma maksevõimetust. Menetlusabi andmist reguleerib halduskohtumenetluse seadustiku 12. peatükk.