Riigilõiv haldusasjades

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigilõivuseadus näeb halduskohtule esitatavate kaebuste puhul ette järgmist:

 • Kaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 15 eurot.
 • Kui kaebus esitatakse kahju hüvitamiseks või alusetu rikastumise teel saadu tagastamiseks, tuleb tasuda riigilõivu 3 % summast, mille väljamõistmist taotletakse, või vara väärtusest, mille tagastamiseks kohustamist taotletakse, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.
 • Kui kaebus esitatakse rahalise hüvitise maksmiseks või kahju hüvitamiseks, kui nõutava hüvise summa jäetakse kaebuses märkimata ning taotletakse õiglast hüvitist kohtu äranägemisel, tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Kui kaebus esitatakse maksuhalduri või muu asutuse tegevuse peale maksusumma, sunniraha või muu makse määramisel ja sanktsiooni rakendamisel või nende sissenõudmisel või tagamisel tasutakse riigilõivu 3 % vaidlustatavast summast, kuid mitte alla 15 euro ja mitte üle 750 euro.
 • Riigihanke vaidlustuse esitamisel:
  1) riigilõiv 640 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;
  2) riigilõiv 1280 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.
 • Kui kaebuses on esitatud mitu alternatiivset nõuet, tasutakse riigilõivu lähtudes nõudest, mille esitamise eest on ette nähtud suurima riigilõivu tasumine.
 • Halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda kaebuse esialgsel esitamisel halduskohtule, arvestades apellatsioonkaebuse ulatust.
 • Haldusasjas esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel, samuti kohtu tehtud määruse peale määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 15 eurot.

Milliste toimingute eest riigilõivu ei võeta ning millised isikud on riigilõivu tasumisest vabastatud, seda reguleerib riigilõivuseaduse § 22.

Kohtul on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt riigilõivust, lähtudes isiku maksevõimest. Selleks peab kaebaja esitama kohtule taotluse ja tõendama oma maksevõimetust. Menetlusabi andmist reguleerib halduskohtumenetluse seadustiku 12. peatükk.