Riigipoolne menetlusabi

Jaga
PrintPDF Jaga

Riik aitab menetluskulusid kanda nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses menetlusosalise taotlusel.

Menetlusabina võib kohus menetlusabi saaja taotlusel määrata, et menetlusabi saaja:
1) vabastatakse täielikult või osaliselt riigilõivu või kautsjoni maksmisest või muude kohtukulude või menetlusdokumentide ja kohtulahendi tõlke kulude kandmisest;
2) võib tasuda riigilõivu, kautsjoni või muud kohtukulud või menetlusdokumentide või kohtulahendi tõlke kulud osamaksetena kohtu määratud tähtaja jooksul;
3) ei pea maksma tasu menetlusabi korras määratud advokaadi õigusabi eest või ei pea seda tegema kohe või täies ulatuses;
4) vabastatakse sissenõudjana Eesti Vabariigi arvel täielikult või osaliselt täitemenetlusega seotud kuludest või kohtumenetluses kohtutäituri vahendusel menetlusdokumendi kättetoimetamise kuludest või nähakse ette nende tasumine osamaksetena kohtu määratud tähtaja jooksul;
5) vabastatakse Eesti Vabariigi arvel täielikult või osaliselt eestkoste teostamisega seotud kulude kandmisest ja eestkostjale tasu maksmisest;
6) vabastatakse täielikult või osaliselt kohustusliku kohtueelse menetlusega seotud kuludest või nähakse ette nende tasumine osamaksetena kohtu määratud tähtaja jooksul;
7) vabastatakse Eesti Vabariigi arvel osaliselt või täielikult lepitusmenetluse kuludest TsMS § 4 lõikes 4 sätestatud juhul.

Loe lähemalt riigipoolse menetlusabi kohta.

Menetlusabi taotluste näidisvormid: 
Füüsilise isiku menetlusabi taotlus
Juriidilise isiku menetlusabi taotlus