Väärteoasjad

Jaga
PrintPDF Jaga

Karistusseadustik ütleb, et mõnda õigushüve kahjustavad süüteod jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks.

Kuritegude ja väärtegude eristamine toimub nende eest seaduses ettenähtud karistuse järgi, mis ühtlasi peegeldab seeläbi ka teo sisulist raskust. Teine põhiline erinevus seisneb selles, et kui kuriteod sisalduvad üksnes karistusseadustikus, siis väärteod nii karistusseadustikus kui ka muudes seadustes.

Kuriteo menetlemisõigus on vaid kohtul, kuid väärteo eest võib karistuse määrata ka kohtuväline menetleja.  Kohtuvälised menetlejad on näiteks: Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Kaitsepolitsei, valla- või linnavalitsus, Veeteede Amet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet, Keskkonnainspektsioon, Sise- ja Justiitsministeerium jt. Tüüpilisteks väärtegudeks on mitmesugused korrarikkumised, nt liikluseeskirjade rikkumine, tuleohu tekitamine looduses, avaliku korra rikkumine.

Kohtusse saab ka kohtuvälise menetleja tegevuse peale edasi kaevata.

Väärteo eest on karistusena ette nähtud rahatrahv või arest. Rahatrahvi võib määrata kohtuväline menetleja või mõista kohus. Aresti ehk lühiajalise vabadusekaotuse võib mõista vaid kohus. Kohtuvälisel menetlejal seda õigust pole, küll on tal aga valikuõigus, kas määrata ise väärteo eest rahatrahv või taotleda kohtult süüdlasele aresti kohaldamist.

Osade väärtegude koosseisud ja karistused on sätestatud karistusseadustikus, kuid enamus neist on sätestatud teistes seadustes (näiteks liiklusseadus, tolliseadus).

Väärtegude kohtuvälist ning kohtulikku menetlust reguleerib väärteomenetluse seadustik.

Kohtuprotsessis on pooled menetlusalune isik (kelle suhtes on väärteomenetlust alustatud) ja kohtuväline menetleja (nt politsei, kelle otsus on kohtus vaidlustatud).

Väärteoasja või väärteoasjas tehtud lahendi peale esitatud kaebust arutab see maakohus, kelle tööpiirkonnas tegu toime pandi. Maakohtu otsuse peale on isikul õigus edasi kaevata ringkonnakohtusse (apellatsioonkaebus) ning riigikohtusse ringkonnakohtu otsuse peale (kassatsioonkaebus).

Kohtuvälise menetleja otsuse kohtus vaidlustamiseks tuleb kohtule esitada kaebus.
E-toimiku vahendusel on võimalik esitada vastulauseid väärteoprotokollile, kaebuseid kohtuvälise menetleja otsuse kohtus vaidlustamiseks ja väärteoasja kohtumenetlusega seotud kõiki dokumente.

*Teksti koostamisel on kasutatud www.eesti.ee veebilehte(https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/oigusabi/kuriteost_ja_karistuses...)