Isikuandmete töötlemine

Jaga
PrintPDF Jaga

Isikuandmete töötlemine maa-, haldus- ja ringkonnakohtutes
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtud (edaspidi: kohus) töötlevad isikuandmeid seadusega ette nähtud ülesannete täitmisel. Isikuandmeid töötleb kohus sellises ulatuses ja viisil, mis on ette nähtud menetlusseadustike, avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, kohtute kodukordade, maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukorra ning teiste andmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega.

Isikuandmete avalikustamine veebilehel
Info kohtuistungite toimumise aja ja koha ning lahendite teatavakstegemise kohta sisestatavad kohtutöötajad kohtuinfosüsteemi ja andmed on leitavad Riigi Teataja kaudu. 

Lisaks istungi toimumise ajale ja kohale avaldatakse veebis:
·    Kriminaalasja number, täisealise süüdistatava nimi ja alaealise süüdistatava nimetähed ning kuriteo kvalifikatsioon karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi, milles isikut süüdistatakse. 
·    Väärteoasja number, täisealise menetlusaluse isiku nimi ja alaealise menetlusaluse isiku nimetähed ning väärteoasja kvalifikatsioon või kohtuvälise menetleja nimi ja otsuse number. 
·    Tsiviilasja number, menetlusosaliste nimed ja tsiviilasja üldine kirjeldus. 
·    Haldusasja number, menetlusosaliste nimed ja haldusasja üldine kirjeldus.
·    Ringkonnakohus avaldab kõigis menetlusliikides asja numbri, apellatsioonkaebuse esitaja, vaidlustatud otsuse kuupäeva ja selle teinud kohtu/kohtumaja.
·    Kinnise kohtuistungi kohta avaldatakse üksnes toimumise aeg, asja number ja märge, et kohtuistung on kinnine. 

Kohtuistungite toimumise ajad eemaldatakse veebilehelt kriminaal-, väärteo- ja tsiviilasjades seitsme päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest ja haldusasjades 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. 

Lahendite teatavakstegemise kohta avaldatakse veebis:
·    Kriminaalasja kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise ja kohtuotsuse pooltele kättesaadavaks tegemise aeg ning selle muutmine, märkides kriminaalasja numbri, täisealise süüdistatava nime ja alaealise süüdistatava nimetähed ning kuriteo kvalifikatsiooni karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi, milles isikut süüdistatakse.
·    Väärteoasja kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise ja kohtuotsuse pooltele kättesaadavaks tegemise aeg ning selle muutmine, märkides väärteoasja numbri, täisealise menetlusaluse isiku nime ja alaealise menetlusaluse isiku nimetähed ning väärteoasja kvalifikatsiooni või kohtuvälise menetleja nime ja otsuse numbri.
·    Tsiviilasja kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemise aeg ja selle muutmine, märkides tsiviilasja numbri, menetlusosaliste nimed ja tsiviilasja üldise kirjelduse. 
·    Haldusasja kohtuotsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja selle muutmine, märkides haldusasja numbri, menetlusosaliste nimed ja vaidluse eseme üldise kirjelduse. Menetlusosalise nime ei avaldata, kui see on vajalik eraelu puutumatuse kaitseks. 
·    Ringkonnakohus avaldab kõigis menetlusliikides asja numbri, apellatsioonkaebuse esitaja, vaidlustatud otsuse kuupäeva ja selle teinud kohtu/kohtumaja.
·    Kinnises menetluses tehtud otsuste kohta avaldatakse üksnes otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja selle muutmine, asja number ning märge, et menetlus on kinnine. 

Otsuste avalikult teatavakstegemise aeg eemaldatakse veebilehelt 30 päeva möödumisel otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Jõustunud lahendid avaldavad kohtud kohtuinfosüsteemis ning neid on võimalik otsida Riigi Teataja veebilehelt.  

Isiku taotlusel või kohtu algatusel võidakse tsiviil- või halduskohtumenetluses tehtud lahendis asendada isiku nimi initsiaalidega ning ei avalikustata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi. Samuti võidakse avaldada ainult otsuse resolutsioon või ei avalikustata otsust, kui otsus sisaldab delikaatseid isikuandmeid ja kui otsuse isikuandmetega avalikustamine võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust. Kriminaal- ja väärteoasjades avaldatud kohtulahendis avalikustatakse süüdistatava nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg. Alaealise süüdistatava nimi ja isikukood või sünniaeg asendatakse initsiaalide või tähemärgiga, välja arvatud juhul, kui avaldatav jõustunud kohtulahend on vähemalt kolmas, milles alaealine on kuriteos süüdi tunnistatud. Teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendab kohus initsiaalide või tähemärgiga. Osal juhtudel võib kohus isikuandmete täiendavaks kaitsmiseks avalikustada ka ainult kriminaal- või väärteoasjas tehtud lahendi sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.
 
Kodanike pöördumised ja muu kohtu kirjavahetus registreeritakse vastava kohtu dokumendiregistris. Kui isik avaldab soovi, ei märgita dokumendiregistris tema ees- ja perekonnanime, märgitakse üksnes initsiaalid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kohus töötleb isikuandmeid kohtumenetluse korraldamiseks ja võib neid edastada ka teistele kohtuastmetele. Isikuandmeid töödeldakse sellisel juhul menetlusseadustikes ette nähtud korras. Menetlustega seotud isikuandmeid kohtud üldjuhul kõrvalistele kolmandatele isikutele ei edasta. Andmeid edastatakse ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus.
 
Kirjavahetusele eraisikutega kehtib üldine juurdepääsupiirang. Kui keegi soovib teise isiku kirjavahetusega tutvuda, siis kohus hindab, kas selle osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt tema eraelu puutumatust või sisaldab see muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse paragrahvis 35.
 
Veebilehekülje külastamisel säilitatavad andmed
Külastades kohtute veebilehte www.kohus.ee, salvestatakse ja säilitatakse andmed külastaja kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadressi), arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooni, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kestuse kohta. Kohus ei seo kogutavat infot isikut tuvastava teabega ja kasutab seda üksnes isikustamata kujul. Andmeid kogutakse ja säilitatakse vaid selle kohta, millist veebilehekülje osa isik külastas ning kui kaua seal peatus. Neid andmeid kasutatakse ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja välisveebi külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja selle kasutusmugavust suurendada.
 
Enda andmetega tutvumise kord
Isikul on õigus tutvuda andmetega, mida kohtud on tema kohta kogunud. Kui isik soovib andmete väljastamist paberil, vaatab kohus vastava taotluse läbi. Seaduse järgi võtavad kohtud paljundustasu alates 21. leheküljest 19 senti lehekülje eest. Kohtumenetluse ajal esitatud taotluse ärakirja saamiseks lahendab kohus, kelle menetluses asi on. Pärast kohtumenetluse lõppu on taotluse läbivaatamise pädevus toimikut arhiveerival kohtul. 
 
Samuti on isikul õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb vastavale kohtule esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
 
Kui kohtul ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.