Väärteoasjades

Jaga
PrintPDF Jaga

Kuulutamine

Väärteomenetluses teeb maakohus otsuse

  • rahatrahvi või aresti mõistmise kohta või
  • põhi- või lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmise kohta või
  • otsuse väärteomenetluse lõpetamise kohta.

Kaebemenetluses, s.o kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatud kaebuse  lahendamisel teeb maakohus otsuse

  • kohtuvälise menetlejas otsuse muutmata  ja kaebuse rahuldamata jätmise kohta või
  • tühistab kohtuvälise menetleja otsuse täies ulatuses või osaliselt ja teeb uue otsuse, mis ei raskenda menetlusaluse isiku olukorda või
  • tühistab kohtuvälise menetleja otsuse ja lõpetab väärteomenetluse väärteomenetluse seadustiku (VtMS) §-s 29 või 30 sätestatud alustel.

Kohtuotsuse kuulutab kohus peale kohtuvaidluse lõppemist teatavaks tehtud ajal.

Edasikaebamine

Väärteomenetluses ja kaebemenetluses pärast kohtuotsuse või selle lõpposa kuulutamist

  • teatab kohus lõpposa kuulutades päeva, millal kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav ja nad võivad saada kohtuotsuse koopia;
  • selgitab kohtuotsuse peale edasikaebamise korda;
  • selgitab, et kui kohtumenetluse pool soovib kasutada väärteomenetluses apellatsiooniõigust ja kaebemenetluses kassatsiooniõigust, peab sellest kirjalikult kohtule  teatama 7 päeva jooksul.

Apellatsioon on ringkonnakohtule maakohtu kohtuotsuse peale esitatav kaebus.

Apellatsioon väärteomenetluses tuleb esitada kohtuotsuse teinud maakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.

Kassatsioon on kaebemenetluses maakohtu kaudu Riigikohtule menetlusaluse isiku advokaadist kaitsja poolt esitatav kaebus.

Kassatsioon esitatakse kaebuse arutamisel kohtuotsuse teinud maakohtule 30 päeva jooksul, alates päevast, mil maakohtu otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.

Jõustumine

Kohtuotsus jõustub kui on möödunud apellatsiooni või kassatsiooniõiguse kasutamise soovist teatamise tähtaeg ja vastavat teadet ei ole  kohtule kirjalikult esitatud.

Kohtuotsus aresti mõistmise kohta jõustub selle tegemisest.

Kirjalikus menetluses tehtud kohtumäärus jõustub selle tegemisest.

Avalikustamine

Jõustunud kohtuotsus ja jõustunud kohtumäärus, millega menetlus lõpetatakse, avalikustatakse koos menetlusaluse isiku nime ja isikukoodi või sünniajaga  elektroonilises Riigi Teatajas. Teiste isikute  nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga, isiku elukohta ei avalikustata.

Kui kohtulahendi  põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muud seadusest tuleneva juurdepääsupiiranguga teavet, avalikustab kohus omal algatusel või  andmesubjekti poolt enne kohtulahendi tegemist kohtule esitatud taotluse alusel  ainult kohtuotsuse sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.

Jõustunud kohtuotsustega on võimalik tutvuda interneti vahendusel: maakohtute ja ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel.

Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel.

Täitmine

Kohtuotsus ja – määrus pööratakse täitmisele kui see on jõustunud ja süüdlane ei ole taotlenud kohtult talle määratud aresti või rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamist.

Jõustunud kohtuotsuse ja määruse pöörab täitmisele kohtulahendi teinud maakohus.

Kohtuotsus süüdlase karistamise kohta pööratakse täitmisele selle jõustumise päevast või väärteoasja apellatsiooni – või kassatsiooniastmest tagastamise päevast 10 päeva jooksul.

Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise kohta saadetakse pärast otsuse jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes kontrollib kas süüdlane on rahatrahvi tasunud täies ulatuses või mitte ning vajadusel saadab kohtulahendi täitmiseks kohtutäiturile.

Põhi- või lisakaristusena mõistetud juhtimisõiguse äravõtmise täitmisele pööramiseks saadetakse kohtuotsus asjaomasele asutusele süüdlaselt lahendis märgitud õiguste äravõtmiseks ning õiguse teostamiseks väljastatud dokumendi hoiule võtmiseks.

Kohtuotsus aresti mõistmise kohta  pööratakse täitmisele viivitamatult pärast selle tegemist kui süüdlane oli kohtumenetluse ajaks kinni peetud ja kohtuotsuse täitmist ei ole süüdlase taotlusel edasi lükatud.

Kui süüdlast ei olnud kohtumenetluse ajaks kinni peetud ja kohtuotsuse täitmist ei ole süüdlase taotlusel edasi lükatud , saadab kohtuotsust täitmisele pöörav maakohus süüdlasele teatise, mis ajaks ja millisesse arestimajja ta peab karistuse kandmiseks ilmuma.

Kui süüdlane ei ilmu määratud ajaks aresti kandmisele arestimajja, teeb aresti täitmisele pööranud  maakohus määruse süüdlase sundtoomise kohta arestimajja.

Üldkasuliku töö täitmisele pööramiseks saadetakse jõustunud kohtulahend süüdlase elukoha järgsele prefektuurile.

Kui süüdlane ei ole rahatrahvi tervikuna määratud tähtajaks tasunud või osastatud rahatrahvi maksmise tähtaega ei järgita, rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ja süüdlasel ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, on sissenõudjal õigus taotleda kohtult rahatrahvi asendamist arestiga või üldkasuliku tööga.

Karistuseks mõistetud aresti üldkasuliku tööga asendades vastab ühele päevale arestile kaks tundi üldkasulikku tööd.

Karistuseks mõistetud rahatrahvi asendamisel arestiga, vastab  rahatrahvi kümnele trahviühikule  üks päev aresti. Kui mõistetud rahatrahv on kolm kuni üheksa trahviühikut, arvestatakse rahatrahv üldkasuliku tööga asendamisel vastavaks ühele päevale arestile.