Kriminaalasjades

Jaga
PrintPDF Jaga

Kuulutamine ja apellatsioon

Kohtuotsuse kuulutamist sätestab kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 315 ja apellatsiooni esitamist sama seaduse 11. peatüki 1. jagu. Kohtuotsuse kuulutab kohus enne nõupidamistuppa minekut teatavaks tehtud ajal. Kohtuotsuse kuulutamisel võib kohus kuulutada ka üksnes selle resolutiivosa, selgitades suuliselt  kohtuotsuse olulisimaid põhjendusi ning teatades päeva, millal kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.

Kohtuotsuse või selle resolutiivosa  kuulutamise ja kohtuotsuse  pooltele kättesaadavaks tegemise aja muutumisel teeb kohus määruse uue ajaga ning teeb selle pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt sel päeval, kui oli algselt  määratud kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamise aeg.

Kui kohtumenetluse pool ei nõustu kohtu otsusega, on tal õigus esitada apellatsioon teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest ning kohus koostab kohtuotsuse tervikuna apellatsiooniõiguse kasutamise soovi teatamisest alates 15 päeva jooksul. Apellatsioon tuleb esitada kohtule  kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus kohtuotsusega tutvuda.

Jõustumine

Kohtulahendi jõustumist ja täitmisele pööramist sätestab KrMS 18. peatükk.

Kohtuotsus või -määrus jõustub, kui seda ei saa enam vaidlustada.

Kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas, kuid kui kohtuotsuse peale on ainult ühe süüdistavata osas esitatud apellatsioon või kassatsioon, ei pöörata kohtuotsust täitmisele enne kohtuotsuse jõustumist ka teiste süüdistatavate osas.

Süüdimõistva kohtuotsuse pöörab kohtulahendi  teinud kohus täitmisele selle jõustumisest või kriminaalasja apellatsiooni- või kassatsioonikohtust tagastamisest alates kolme päeva jooksul.

Avalikustamine

Jõustunud kohtulahendi avalikustamist sätestab KrMS § 4081. Jõustunud kohtuotsus ja menetlust lõpetav jõustunud  kohtumäärus avalikustatakse koos süüdistatava nime ja isikukoodi või sünniajaga  elektroonilises Riigi Teatajas. Teiste isikute  nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga, isiku elukohta ei avalikustata. Alaealise süüdistatava nimi ja isikukood asendatakse  initsiaalide või tähemärgiga.

Kui kohtulahendi  põhiosa või põhjendav osa sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muud seadusest tuleneva juurdepääsupiiranguga teavet, avalikustab kohus omal algatusel või  andmesubjekti poolt enne kohtulahendi tegemist kohtule esitatud taotluse alusel  ainult kohtuotsuse sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.

Jõustunud kohtuotsustega on võimalik tutvuda interneti vahendusel: maakohtute ja ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel.

Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel.

Täitmine

Kohtumäärus pööratakse täitmisele kohe kui see on jõustunud, s.t  määrust ei saa enam vaidlustada ning kriminaalasi on apellatsioonikohtust tagastatud.

Süüdimõistetule karistuseks vangistuse täitmisele pööramisel saadab kohus teatise selle kohta, mis ajaks ja millisesse vanglasse ta peab karistuse kandmiseks ilmuma. Kui süüdimõistetu ei ilmu määratud ajaks vanglasse vangistust kandma, edastab vangla politseiasutusele sundtoomise taotluse.

Kohtuotsusega välja mõistetud tsiviilhagi täitmiseks tuleb kannatanul või tsiviilhagejal viia jõustunud kohtuotsus  kohtutäiturile.