Riigilõivud

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohtusse pöördumisel peab arvestama sellega kaasnevate kuludega. Üldjuhul tuleb maksta riigilõivu, mille suurus sõltub taotletavast menetlustoimingust.

Riigilõivuks nimetatakse menetlustoimingu tegemise eest seaduse kohaselt Eesti Vabariigile tasutavat rahasummat. Riigilõivuga seonduvat reguleerib tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS), halduskohtumenetluse seadustik (HKMS) ja riigilõivuseadus (RLS).

Riigilõiv tuleb tasuda toimingu tegemiseks ette. Kui riigilõivu ei tasuta, määrab kohus tähtaja riigilõivu tasumiseks ja riigilõivu tähtajaks tasumata jätmisel jäetakse avaldus menetlusse võtmata või läbi vaatamata.