Kohtumenetlus

Jaga
PrintPDF Jaga

Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Selleks tuleb esmalt välja selgitada, kas tegu on tsiviilvaidlusega (ehk vaidlusega eraõiguslikes suhetes), väärteo- või kriminaalasjaga (sel juhul tuleb esmajoones pöörduda politseisse) või haldusvaidlusega (riigi ja kodaniku vaheline vaidlus).

Samuti võib igaüks oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Põhiseaduslikkuse järelevalvet teostab Riigikohus.