Riigikohus

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigikohus on Eesti kõrgeim kohus. Põhiseaduse järgi on Riigikohus kassatsioonikohus ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.

Riigikohtu pädevus on sätestatud kohtute seaduses. Riigikohtu pädevuses on:

  • põhiseaduslikkuse järelevalve teostamine;
  • kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamine;
  • teistmisavalduste läbivaatamine;
  • muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

Riigikohtusse võib kassatsioonkaebuse esitada iga menetlusosaline, kes ei ole rahul madalama astme kohtu otsusega. Riigikohus võtab kassatsioonkaebuse menetlusse, kui kaebuses esitatud väited võimaldavad arvata, et madalama astme kohus on vääralt kohaldanud materiaalõiguse normi või on oluliselt rikkunud protsessiõiguse normi, mis võis kaasa tuua ebaõige kohtulahendi.

Riigikohtus on 19 kohtunikku. Kohtu tegevust juhib Riigikohtu esimees. Riigikohtunikud töötavad neljas kolleegiumis: tsiviil-, kriminaal- või halduskolleegiumis ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis.

Iga riigikohtunik kuulub kas tsiviil-, kriminaal- või halduskolleegiumisse. 9- liikmelise põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees, ülejäänud liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu kõigi riigikohtunike seast. Igal aastal vabastab üldkogu kaks staažikamat kolleegiumi liiget ning nimetab riigikohtunike seast asemele kaks uut põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liiget.

Kohtunike distsiplinaarasjade lahendamiseks on riigikohtu juures distsiplinaarkolleegium, kuhu kuulub viis riigikohtunikku, viis ringkonnakohtunikku ja viis maa- või halduskohtu kohtunikku.

Riigikohtu lahendid on kättesaadavad Riigikohtu koduleheküljel.

Vaata täpsemalt Riigikohtu koduleheküljelt.

Riigikohus
Riigikohus