Terve Pere Apteegi esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise selgituseks

Jaga
PrintPDF Jaga

12. oktoober 2017

Tartu Halduskohus selgitab eilse Terve Pere Apteegi OÜ (apteek) esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise määruse kohta, et kohus ei ole andnud hinnangut Ravimiameti peadirektori tegevusele. Kohus lahendas õigusliku küsimuse, kas kaebajal on kaebuse lahendamise ajal õigus pakkuda apteegiteenust.

Esialgse õiguskaitse taotluse esitas apteek kohtule kaebuses, millega taotleb Ravimiameti 5. oktoobri otsuse tühistamist. Viimasega peatati osaliselt apteegi tegevusloa kehtivus Tallinnas Sütiste tee 19. Ravimiamet põhjendas oma seisukohta sellega, et apteegil ei ole alates selle aasta 1. oktoobrist teenuse osutamiseks Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga (PERH) kehtivat üürilepingut viimase pindade kasutamiseks.

Esialgse õiguskaitse peamine eesmärk on tagada kaebaja õiguste esialgne kaitse, kui see võib hiljem osutuda kohtuotsusega oluliselt raskendatuks või võimatuks. Kohtu esialgse hinnangu järgi ei saa kaebust praeguses etapis pidada perspektiivituks. Kui kohus oleks kaebaja taotluse rahuldamata jätnud, ei saaks apteek kohtumenetluse ajal vaidlusaluses kohas teenust osutada. Esialgse õiguskaitse taotluse osas seisukoha võtmine ei ole aga kaebuse sisuline lahendamine.

Halduskohus leidis, et kuna apteek ja PERH vaidlevad pooleliolevas Harju Maakohtu menetletavas tsiviilasjas ruumide edasise kasutamise õiguspärasuse üle, ei ole nendevaheline eraõiguslik asjaolu praegu selge. Halduskohtule esitatud dokumentidest ei nähtu, et avalik huvi ja puudutatud isikute õiguseks saaks kahjustatud, kui kohus peatab vaidlustatud otsuse kehtivuse.

Kohus leidis, et vaidlusaluse tegevusloa kehtivusest ei sõltu ruumide valdamine ega nende kasutamise õiguslik alus. Kehtiv tegevusluba ei ole ruumide õiguspärase valdamise eeldus. Seda, kas ruumide kasutamiseks on õiguslik alus või mitte, vaieldakse maakohtumenetluses. Kui viimases peaks selguma, et apteegil puudus alates 1. oktoobrist ruumide kasutamiseks õiguslik alus, on nii PERHil kui ka rendipinda samuti kasutada soovival BENU Apteek Eesti OÜ-l õigus kasutada kaebaja vastu eraõiguslikke õiguskatsevahendeid. Seega ei kahjusta tegevusloa kehtivus pöördumatult PERHi ega võimaliku tulevase uue teenusepakkuja huve ega õigusi.

Kohus märkis, et apteegil ja Ravimiametil on vajadusel õigus taotleda eilse määruse igas menetlusstaadiumis tühistamist või selle muutmist. Vajadusel arutab kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimust pooltega ka 14. novembril toimuval kohtuistungil. Hiljemalt kohtuotsuse tegemisega otsustab kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimuse uuesti.

Eilne määrus on vaidlustatav Tartu Ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee