Tartu maakohtu rahvakohtunikud andsid vande

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohtu üldkogu ees andsid eile vande kogu kohtupiirkonna 118 rahvakohtunikku, kelle volitused kehtivad neli aastat.

Tartu maakohtu esimehe kohusetäitja Madis Kägu ütles vannet andma tulnud rahvakohtunikele, et nende kaasamine õigusemõistmisesse on ääretult vajalik, sest lisab kohtuasjade juriidilisele lahendamisele elulist, inimlikku vaatenurka. Kohtu esimees möönis, et ta on ka ise oma töös korduvalt tundnud, et rahvakohtunike arvamus on olnud õiglase lahendi tegemisel suureks abiks.

Vande andnud rahvakohtunikest on 38 Tartumaalt, 20 Viljandimaalt, 16 Valgamaalt, 15 Võrumaalt, 15 Põlvamaalt ja 14 Jõgevamaalt. 81 neist on naised ja 37 mehed. Rahvakohtunike keskmine vanus on 51 eluaastat ning nad tegutsevad põhitegevusena väga erinevatel elualadel. Nende seas on inimesi nii era- kui avalikust sektorist, kuid ka tööotsijaid, koduseid ja pensionäre. Rahvakohtunike hulgas on ka pedagooge ning mitmeid linna-, maa-, ja vallavalitsuste töötajaid.

Rahvakohtunikud andsid samasuguse vande, nagu kohtunikud nende ametisse nimetamisel: «Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.»

Rahvakohtunikke kaasatakse õigusemõistmisesse ainult kriminaalasjades esimese astme kuritegude läbivaatamisel ning seda vaid üldmenetluses ehk nn võistlevas menetluses. Rahvakohtunikul on õigusemõistmisel võrdsed õigused kohtunikuga ning talle laienevad ka kõik kohtuniku põhilised kohustused: erapooletu õigusemõistmise, nõupidamissaladuse hoidmise ja vaikimiskohustus.

Rahvakohtunikukandidaadid valivad kohalike omavalitsusüksuste volikogud ning kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees. Kohtute seaduse järgi võib rahvakohtunikuks nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on selleks tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Samuti sätestab seadus mitmeid nõudeid, millele rahvakohtunik peab vastama. Näiteks ei või rahvakohtunik olla süüdi mõistetud kuriteo eest ega olla pankrotivõlgnik. Samuti ei tohi ta olla advokaat, notar või kohtutäitur ega kohtu, prokuratuuri, politsei või kaitseväe teenistuses. Rahvakohtunikuks ei või nimetada ka Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ega valla- või linnavalitsuse liiget.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee