Tarbijalepingu puhul peab kohus omal algatusel hindama vahekohtu kokkuleppe õiguspärasust

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu ringkonnakohus leidis eilses kohtumääruses, et tarbijalepingu puhul on maakohtul sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi lahendamisel õigus ja kohustus omal algatusel hinnata, kas lepingus sisalduv vahekohtu kokkulepe on kehtiv või mitte.
 
Ringkonnakohus leidis, et kuigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku järgi on lõplikul vahekohtu otsusel poolte suhtes samasugune mõju nagu jõustunud kohtuotsusel, tuleb tarbijalepingu puhul siiski arvestada vahekohtu pädevust ja kokkulepet puudutavaid erisusi. Kui asjaomane isik ei esita vahekohtu otsuse peale tühistamiskaebust ja see jõustub, on sundtäitmise nõuet menetlev kohus ainus kohus, kes saab lepingutingimuste õiguspärasust tarbijalepingus kontrollida. Seega tuleb maakohtul asi vahekohtu kokkuleppe ja selle tingimuste hindamiseks menetlusse võtta.
 
Ringkonnakohus rõhutas, et ebaõiglase vahekohtu kokkuleppe tühisuse hindamine ei saa tarbijalepingu puhul jääda üksnes vahekohtuniku ülesandeks, vaid pigem peaks selle eest vastutama kohus, kes tagab täielikult õigusriigis nõutava kohtu sõltumatuse.
 
Eile kohtumääruse saanud sundtäitmise lubamatuks tunnistamise asjas sõlmis eraisik kahe ettevõttega laenulepingu, kuid tal tekkisid makseraskused. 2013. aasta novembris tegi MTÜ Tallinna Vahekohus otsuse, millega mõisteti isikult ettevõtte kasuks välja kokku üle 2000 euro. Otsus jõustus, sest isik ei pöördunud selle vaidlustamiseks maakohtusse. Ettevõtte avalduse ja vahekohtu otsuse alusel algatas kohtutäitur asjas täitemenetluse.
 
Eraisik pöördus selle aasta veebruaris Tartu maakohtusse, taotledes vahekohtu otsuse alusel algatatud sundtäitmise lubamatuks tunnistamist eelnimetatud täiteasjas. Maakohus ei võtnud asja menetlusse, kuid ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse ja saatis asja tagasi maakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.
 
Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.
 
Lugupidamisega,
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341