Ringkonnakohus rahuldas osaliselt Yana Toomi kaebuse vaidluses KAPO-ga

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tallinna Halduskohtu 20.11.2012 otsuse, millega halduskohus jättis Yana Toomi kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus tegi asjas uue otsuse, millega rahuldas Yana Toomi kaebuse osaliselt ja tuvastas Kaitsepolitseiameti poolt 12.04.2012 avaldatud aastaraamatus Yana Toomi puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse.
 
Kohus kohustas Kaitsepolitseiametit kustutama või katma kinni 12.04.2012 avaldatud digitaalses aastaraamatus sisalduvad laused: „Üleminekuvastase tegevuse võttis 2011 Riigikogu valimiste eel enda peale Tallinna abilinnapea haridus- ja kultuuriküsimustes Yana Toom. Koostöös Venemaa kaasmaalaspoliitikas osaleva Inimõiguste Teabekeskusega survestati Tallinna vene koole esitama linnavolikogule taotlusi jätkamaks vene õppekeelega ka pärast 2011.a 1. septembrit, mil venekeelsed gümnaasiumid pidid õpetama 60% õppeainetest eesti keeles“.
 
Samuti kohustas kohus Kaitsepolitseiametit avaldama järgmise sisuga pressiteade: „Kaitsepolitseiamet teatab, et on 12.04.2012 avaldatud aastaraamatus avaldanud Yana Toomi kohta õigusvastaselt alljärgneva väite: Yana Toom on koostöös Inimõiguste Teabekeskusega survestanud Tallinna koole esitama linnavolikogule taotlusi. Tegemist on ebakohase väärtushinnanguga, mille avaldamine Kaitsepolitsei poolt oli õigusvastane.“
 
Kaebus jäeti rahuldamata osas, millega Yana Toom soovis kohustada Kaitsepolitseiametit kõrvaldama aastaraamatu eksemplarid raamatukogudest ja milles taotles mittevaralise kahju hüvitamist rahas.
 
Yana Toom vaidlustas KAPO aastaraamatus teda puudutavate lausete avaldamise kuna leidis, et isikuandmed on avaldatud õigusliku aluseta ja eesmärgipäratult, lisaks polnud avaldatud teave õige ning kahjustas tema mainet. Samuti leidis ta, et riik on sekkunud tema eraellu ja on teotanud tema au ning head nime.
 
Ringkonnakohus leidis, et KAPO käitus vaidlusaluseid lauseid avaldades õigusvastaselt, sest isikuandmete avalikustamine polnud tema ülesannete täitmiseks vajalik. Samuti pidas kohus põhjendatuks kaebaja väidet, et KAPO avaldas isiku kohta ebakohaseid väärtushinnanguid.
 
Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks hüvitada kaebajale tekitatud mittevaralist kahju rahas, leides, et kaebaja õiguste taastamiseks piisab vastustaja tegevuse õigusvastaseks tunnistamisest ning kaebaja teiste nõuete rahuldamisest. Kohustamisnõue aastaraamatute kõrvaldamiseks raamatukogudest jäeti rahuldamata, kuna isikuandmete avalikustajalt pole võimalik nõuda avalikustamise lõpetamist selliste andmekandjate suhtes, mille üle andmete avalikustajal puudub nõude esitamise ajal kontroll.
 
Otsust on võimalik vaidlustada Riigikohtus kuni 12. maini 2014.
 
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731