Ringkonnakohus jättis jõusse riigi ja AS Elektriraudtee vahel sõlmitud lepingu

Jaga
PrintPDF Jaga
Ringkonnakohus tühistas esimese astme kohtu otsuse ja jättis riigi ja AS Elektriraudtee vahel sõlmitud lepingu jõusse.
 
Edelaraudtee AS vaidlustas Riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) riigi ja AS Elektriraudtee (praeguse ärinimega AS Eesti Liinirongid) vahel sõlmitud avaliku reisijateveo teenuse osutamise lepingu ning võitis vaidluse nii VAKO-s kui ka esimese astme kohtus. Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tallinna Halduskohtu 11.11.2013 otsuse, milles halduskohus leidis, et riigi ning AS-i Elektriraudtee vahel sõlmitud leping on tühine. Teise astme kohus tuvastas, et kuigi riigi ja Elektriraudtee AS vahel 01.07.2013 sõlmitud raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu puhul esinevad tühisuse alused, tuleb leping jõusse jätta ülekaaluka avaliku huvi tõttu, samas lepingu tähtaega selliselt lühendades, et leping kehtib kaks aastat alates kohtuotsuse jõustumisest.
 
Kohus leidis, et halduskohtu otsuse jõustumise tagajärjel oleks tekkinud olukord, kus ühistransporditeenuse pakkumiseks raudteel ei kehtiks ühtegi lepingut. Seega oleks olnud oht, et reisijatevedu raudteel jääb üldse korraldamata või ei korraldata seda sellistest nõuetest ja tagatistest lähtudes, et tagada igakülgne reisijate ohutus ning juurdepääs ühistranspordile.
 
Seega kuigi ringkonnakohus nõustus VAKO ja halduskohtu otsuste põhjendustega riigi poolt hankelepingu sõlmimise korra rikkumise osas, jättis ta siiski olulise avaliku huvi tõttu hankelepingu jõusse.
 
Otsuse võib edasi kaevata hiljemalt 30. detsembril 2013.
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764