Peaministrit ähvardanu jäi ka ringkonnakohtus süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega Martin Kattai süüdi, kuid tühistas maakohtu otsuse talle mõistetud vangistuse määra ning tingimisi täitmisele pööramata jäetava vangistuse pikkuse osas. Ringkonnakohus kergendas Kattaile mõistetud vangistust 6 kuu võrra, karistades teda 1 aasta 6 kuu pikkuse vangistusega.
Muus osas jäi Harju Maakohtu otsus muutmata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et mõistetud vangistusest peab Martin Kattai ära kandma 3 kuud ja ülejäänu tuleb jätta tingimisi täitmisele pööramata.
Karistuse täitmisele pööratav osa loeti kantuks eelvangistuses viibitud ajaga.

Ringkonnakohus leidis sarnaselt maakohtule, et Martin Kattai Facebooki postitused sisaldasid ähvardust peaminister tappa ja kannatanul oli alust seda ähvardust tõsiselt võtta. Ähvarduse muutis tõsiseltvõetavaks see, et Martin Kattai otsis võimalusi pääseda peaministri lähedale, jälgis tema kodu ning seda, kuidas peaministrit ja tema kodu turvatakse.

Maakohtu mõistetud karistust kergendas ringkonnakohus põhjusel, et pidas mitut maakohtu otsuses raskema karistuse mõistmise kasuks toodud argumenti karistusseadustikuga või süütuse presumptsiooni põhimõtetega vastuolus olevaks.

Ringkonnakohus pidas lubamatuks, et maakohus on arvestanud Kattai süüd suurendava asjaoluna tema kriitilist suhtumist pagulaspoliitikasse ning peaministri valelikuks pidamist. Eesti Vabariigis on arvamusvabadus ja igaühel ongi õigus oma arvamusele Vabariigi Valitsuse poliitika ja ka peaministri isiku kohta. Keelatud on üksnes oma veendumuse tõttu õiguserikkumiste toimepanemine, s.t arvamus, et peaminister on valelik ja Vabariigi Valitsuse poliitika väär, ei anna õigust ähvardada peaministrit tapmisega.

Samuti ei nõustunud ringkonnakohus sellega, et maakohus võttis Kattaile karistust mõistes arvesse Kattai käitumist kohtumenetluses ning ebaviisakat suhtumist kohtusse ja menetlusosalistesse. Kohtuotsusega karistatakse isikut toimepandud kuriteo eest. Isiku ebaviisaka käitumise eest kohtus ja kohtu korralduste eiramise eest on kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud eraldi sanktsioonid.

Veel ei nõustutud maakohtu etteheitega Kattaile, et ta ei kahetsenud oma tegu, vaid õigustas seda. Süütuse presumptsiooni põhimõttest tulenevalt ei tohi sellega, et süüdistatav oma süüd eitab, põhjendada tema karistuse raskendamist. Maakohtu otsusest jääb mulje, et just seda on maakohus teinud.

Kattaile esitati süüdistus selles, et ta on korduvalt ähvardanud internetis Facebooki keskkonnas Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivast tapmise ja tervisekahjustuste tekitamisega.

Harju Maakohtu 14.06.2016 otsusega karistati Kattaid 2 aastase vangistusega. Sellest pidi Kattai ära kandma 3 kuud vangistust. 1  aasta 9 kuud vangistust jäeti täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 

Tänase otsuse peale võib esitada kassatsiooni Riigikohtule 30 päeva jooksul.
 

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095