Kohus vabastas eluaegset vangistust kandva kinnipeetava tingimisi

Jaga
PrintPDF Jaga

31.03.2021

Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium asus täna, 31. märtsil seisukohale, et maakohus on teinud kaalutlusvea, kui jättis eluaegset vangistust kandva kinnipeetava, hoolimata teda iseloomustavatest arvukatest positiivsetest argumentidest, tingimisi vabastamata.

Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium arutas määruskaebuse korras eluaegset vanglakaristust kandva Oleg Pjatnitski tingimisi vangistusest vabastamise küsimust. Kolleegium asus seisukohale, et O. Pjatnitski kuriteo asjaolud ei anna eraldivõetuna pärast nii pikaajalist vangistuses viibimist alust arvata, et temast lähtuv retsidiivsusrisk on tingimisi vabastamiseks liiga suur. Üld- ja eripreventsiooni silmas pidades on tema karistuse eesmärgid saavutatud ning kohtu hinnangul ei kujuta ta enam ühiskonnale sellist ohtu, mis tema vabastamise välistaks.

„Kahtlemata on eluaegne vangistus haruldane ja seetõttu on ka selleni viinud kuriteod keskmisest väga erinevad. See aga ei tähenda, et niisugust vangistust kandva kinnipeetava vabastamine on võimalik vaid pigem teoreetiliselt ja et praktikas seda, sama hästi kui mitte kunagi, ette tulla ei saa,“ selgitas kohus.

Ringkonnakohtu arvates on väga tõenäoline, et O. Pjatnitski hoidub edaspidiselt kuritegelikust elust ja asub elama seaduskuulekalt. Kolleegiumi hinnangul on O. Pjatnitski retsidiivsusrisk madal ja seda kinnitab tema käitumine karistuse kandmise ajal ning asjaolu, et tema hoiakud ja mõttemallid on orienteeritud seadusekuulekusele.

Kohus tõi välja, et 38 vangistuses veedetud aasta jooksul on O. Pjatnitski suhtes läbi viidud hulgaliselt rehabiliteerivaid tegevusi ja tema käitumine on pärast viimase kuriteo toime panemist 2002. a olnud laitmatu. Ta on osalenud tööhõives, läbinud keeleõppe ja arvukaid sotsiaalprogramme, millest iga viimase kui ühe tagasiside on positiivne – ta julgeb avameelest toime pandud kuritegudest rääkida, mõistab  nende toime panemise põhjuseid, kahetseb neid siiralt ja soovib oma edaspidise elu elada seaduskuulekalt.

Tingimisi vabastamisega määras kohus O. Pjatnitskile seitse aastat kestva katseaja ning täiendavad kontrollnõuded, mille kohaselt peab ta elama kindlaks määratud aadressil ja täitma kriminaalhooldaja poolt seatud tingimusi. Lisaks ei tohi O. Pjatnitski käitumiskontrolli ajal ilma eelneva loata lahkuda Eesti territooriumilt ega tarvitada alkoholi. O. Pjatnitski on kohustatud osalema ka sotsiaalprogrammis ning esimesed 10 kuud viibib ta elektroonilise valve all. Vabanemise järgselt asub O. Pjatnitski rehabilitatsioonikeskusesse, et tegeleda kohanemisraskustest tulenevate riskide vähendamisega.

Juhul kui O. Pjatnitski rikub käitumiskontrolli ja katseaja reegleid, on teda võimalik taas vanglasse eluaegset vangistust kandma saata (KarS § 77 lg-d 31). Kui aga O. Pjatnitski paneb toime uue kuriteo, läheb ta möödapääsmatult eluaegset vangistust kandma (KarS § 77 lg 4).

Kohtumäärus ei ole jõustunud. Määruskaebus on võimalik esitada 15 päeva jooksul.

 

 

 

Lugupidamisega

Annett Kreitsman

pressiesindaja

Tartu kohtud

521 3480