Kohus tunnistas kolm isikut süüdi haigekassalt üle kuue miljoni krooni väljapetmises

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas täna kolm isikut kokkuleppemenetluses süüdi aastatel 2004–2010 toimepandud kelmustes, mille tulemusel peteti Eesti Haigekassalt töövõimetushüvitistena välja 6 857 721 krooni (438 288,25 eurot).

Kohus tunnistas Peeter Kaarese (45) süüdi kelmuses, rahapesus, dokumendi võltsimises ja raamatupidamise kohustuse rikkumises. Janika Kaarese (33) tunnistas kohus süüdi kelmuses ja rahapesus ning Aino Kaarese (73) kelmuses.

P. Kaaresele mõistis kohus nelja-aastase vangistuse, millest kohe kandmisele kuulub üks aasta. Karistusaega arvestatakse 11. maist 2010, mil Kaares kahtlustatavana kinni peeti. Nimetatud karistus on tal praeguseks kantud ning Kaares vabastati täna kohtusaalis vahetult pärast otsuse kuulutamist. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolme-aastase katseajaga, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele.

J. Kaaresele mõistis kohus kolme aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse viieaastase katseajaga.

A. Kaaresele mõistis kohus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse viieaastase katseajaga.

Kõigile kolmele süüdistatavale kohaldati ka ettevõtluskeeldu viieks aastaks.

P. Kaares kohustub asuma hüvitama Eesti Haigekassale kuriteoga põhjustatud kahju summas 438 288,25 eurot kriminaalasjas arestitud J. Kaarese ja OÜ-le Kaares Kinnisvara nimel olevate kinnistute arvelt.

Kohtuotsusega konfiskeeriti ka rahapesu vahetuks objektiks olev ja kuriteo toimepanemise tulemusel saadud vara ning J. Kaaresele tulevikus väljamaksmisele kuuluvad vanema- ja töövõimetuse hüvitised.

Kohtuotsusega tunnistati süüdi ka P. ja J. Kaarese kaudu rahapesu teostanud osaühingud Lossi Rent, Kaares Hulgi ja Kaares Kinnisvara, millest kahte esimest karistati sundlõpetamisega ja viimast rahalise karistusega 63 911,65 eurot.

Sama otsusega tunnistati Tauno Räästas (23) ja Aivar Sarapuu (37) süüdi koos P. Kaaresega osalemises rahapesus. Räästast karistati kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga ning Sarapuud kaheaastase tingimisi vangistusega 18 kuu pikkuse katseajaga, mille jooksul peab viimane alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele.

Räästasele kohaldati lisaks ka ettevõtluskeeldu kolmeks aastaks.

Sirje Tampel (53) tunnistati süüdi koos P. Kaaresega läbiviidavas rahapesu katses ning talle mõisteti nelja kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Menetluskulude katteks tuleb igal süüdistataval tasuda üle 690 kuni üle 1300 euro.

Süüdistuse järgi vormistas P. Kaares osaühingute Lossi Rent, Kaares Hulgi ja Kaares Kinnisvara juhatajana oma abikaasa J. Kaarese aastatel 2000–2005 nimetatud äriühingutesse fiktiivselt tööle ärijuhina. Seejärel andis P. Kaares korralduse maksta J. Kaaresele alusetut töötasu ja preemiate väljamakseid 2004.–2010. aastal kokku 5 029 673 krooni ulatuses. Rahalised vahendid nendeks väljamakseteks ei pärinenud mitte ettevõtete majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest, vaid pangakontodele teadmata allikatest teostatud sularahamaksetest, panga arvelduskrediidi kasutamisest ja juhatuse liikmete ja omanike kaudu seotud äriühingute omavahelistest tehingutest tulenevatest laekumistest.

P. Kaarese ema A. Kaares osales nimetatud äriühingute ainuosanikuna majandustegevuse tulemuste moonutamisel osakapitali näilise suurendamisega ja J. Kaaresele alusetu tasu maksmisel preemia määramise otsuse langetamisega.

Äriühingud tasusid J. Kaaresele väljamakstud summadelt sotsiaalmaksu tuvastamata allikatest pärinevate sularahasissemaksete arvelt. J. Kaares esitas läbi kolme äriühingu haigekassale haigushüvitise saamiseks regulaarselt töövõimetuslehti ning selliselt said Kaaresed haigus- ja hooldushüvitistena varalist kasu kogusummas 6 857 721 krooni.

Samuti süüdistatakse P. ja J. Kaarest 2005.–2010. aastal toimepandud rahapesus, mis seisnes tehingutes ja toimingutes eesmärgiga varjata kuritegelikult saadud raha ebaseaduslikku päritolu ja selle eest soetatud vara tegelikku omanikku. Lisaks võltsis P. Kaares 2008. ja 2009. aastal pangakontoris sularaha sissemakseid toestades teise isiku allkirja. Samuti rikkus ta aastatel 2004–2007 eelnimetatud äriühingute raamatupidamise korraldamise nõudeid.

Peeter Kaares on eelnevalt kriminaalkorras karistatud ühel korral, teised süüdistatavad on varem karistamata.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav vaid kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Kohtumenetluse pooled saavad vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee