Kohus tühistas advokatuuri aukohtu otsuse

Jaga
PrintPDF Jaga

25. september 2017

Eelmisel nädalal jõustus Tartu Halduskohtu otsus, millega tühistati Eesti Advokatuuri aukohtu otsus ja kohustati aukohut uuesti läbi vaatama vandeadvokaadi tegevuse peale esitatud kaebus. 

Advokaadi endine klient pöördus kaebusega aukohtu poole. Eelmise aasta oktoobris lõpetas aukohus advokaadi suhtes menetluse distsiplinaarsüüteo tunnuste puudumise tõttu. Seejärel vaidlustas endine klient aukohtu otsuse kohtus. 

Kaebaja leidis, et teda kriminaalmenetluses esindanud advokaat andis talle ebakvaliteetset juriidilist nõu ja võttis tema emalt 300 eurot lisatasu, kuigi ta seda teha ei tohtinud. Avokatuur kaebaja seisukohtadega ei nõustunud.

Kohus leidis, et kaebaja ei saa kaebust esitada oma ema õiguste kaitseks. Kohus märkis siiski, et kaebaja emalt 300 euro nõudmine ei pruukinud olla seaduslik, kuna kaebajale anti riigi õigusabi ja kriminaalmenetluses ei tohi suulist kliendilepingut sõlmida. Kohtu hinnangul ei ole aukohus selle asjaoluga advokaadi võimaliku distsiplinaarsüüteo tuvastamisel ja tema väidete usaldusväärsuse hindamisel arvestanud.  

Samuti oli aukohtu otsuses jäetud hindamata kaebaja väide, et advokaat osutas ebakvaliteetset õigusabi. Advokatuuriseadus aga kohustab aukohut tegema põhjendatud otsus, milles tuleb kajastada huvitatud isiku kõiki asjas tähtsust omavaid väiteid. Kohus märkis, et põhjendused tagavad nii õigusselguse kui ka aukohtu enesekontrolli.  Põhjenduste puudumine on kohtu hinnangul selline viga, mis tingib aukohtu otsuse tühistamise.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee