Kohus ootab menetlusosaliste hinnanguid ja ettepanekuid

Jaga
PrintPDF Jaga

6. september 2017 

Ajavahemikul 9.–30. september toimub esimese ja teise kohtuastme menetlusosaliste seas rahulolu-uuring, mille sihtrühmadeks on nii advokaadid ja prokurörid kui ka kohtusse pöördunud, kohtuistungil käinud ja kohtuotsuse saanud inimesed.

Tegemist on kordusuuringuga, esimene sellekohane uuring viidi menetlusosaliste seas läbi neli aastat tagasi (2013. aasta mai- ja juunikuus). Toona osales  uuringus kokku 630 menetlusosalist, tulemuste kokkuvõte on kättesaadav Riigikohtu veebilehelt.

Uuringu eesmärk on selgitada välja menetlusosaliste rahulolu ja hinnang kohtumenetluse läbiviimisele esimese ja teise astme kohtutes ning võrrelda saadud andmeid neli aastat tagasi toimunud küsitluse tulemustega. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja kõik andmed salvestatakse ning esitatakse tellijale anonüümselt. Tulemuste kokkuvõte tehakse kättesaadavaks kohtute kodulehel.

Uuringu valim moodustatakse juhuvaliku teel. Kui soovite kindlustada enda uuringus osalemise, saatke palun oma nimi ja telefoninumber uuringu projektijuhi Pille Hillepi e-posti aadressil pille@uuringukeskus.ee enne 16. septembrit. Palun märkige ka, kas olete uuringu toimumise ajal kohtusse pöördunud, kohtuistungil käinud, kohtuotsuse kätte saanud isik, advokaat või prokurör.

Uuringus saavad osaleda kõik, kel on kohtusse avalduse või kaebuse esitamisest möödas kuni kolm nädalat; kelle kohtuistung toimus kuni kolm nädalat tagasi või kelle kohtulahendist on möödas kuni kolm nädalat. Samuti saavad uuringus osaleda prokurörid ja advokaadid, kes on viimase aasta jooksul olnud I või II astme kohtus professionaalse menetlusosalisena. Küsitlus viiakse läbi telefoni teel, prokuröre ja advokaate küsitletakse elektroonilise ankeedi alusel.

Uuringu tellijateks on Riigikohus ja Justiitsministeerium ning selle viib läbi Eesti Uuringukeskus. Nii 2013. aastal kui ka tänavu septembris läbiviidav uuring põhinevad Euroopa Nõukogu (CEPEJ) soovitustel analoogsete uuringute korraldamiseks.
 

Lisainfo:
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 730 9042; 556 50787
www.riigikohus.ee