Kohus mõistis Indrek Põdrale ja temaga koos kohtu ees olnutele karistused

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Indrek Põdra (33) süüdi korduvas altkäemaksu nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 4aastase vangistuse ning temalt mõisteti süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 178 358 eurot.  

Karistuse algust arvestatakse s.o tema kinnipidamisest 19.detsembrist 2011. Põdralt arestitud vara vabastatakse aresti alt kohtuotsuse jõustumisel.

Põdraga koos kohtu all olnud isikute osas otsustas kohus järgnevalt:

Aleksandr Avdenja (47) tunnistati süüdi altkäemaksu lubamises, andmises ja vahendamises ja talle mõisteti lõplikuks karistuseks 1 aasta tingimisi vangistust 3aastase katseajaga.

Nikolai Kholopov (56) tunnistati süüdi suures ulatuses altkäemaksu nõudmisele kaasa aitamises ja talle mõisteti lõplikuks karistuseks 1 aasta 10 kuu ja 29 päeva pikkune tingimisi vangistus 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga, mille jooksul ta peab täitma kontrollnõudeid.

Valeri Vassilenko (38)  tunnistati süüdi suures ulatuses altkäemaksu nõudmisele kaasa aitamises ja talle mõisteti lõplikuks karistuseks 1 aasta 9 kuu ja 25 päeva pikkune tingimisi vangistus 1 aasta ja 10 kuulise katseajaga, mille jooksul ta peab täitma kontrollnõudeid.

Aleksandr Arhipov (48) tunnistati süüdi suures ulatuses altkäemaksu nõudmisele kaasa aitamises ja talle mõisteti lõplikuks karistuseks 2 aasta ja 28 päeva pikkune tingimisi vangistus 3aastase katseajaga ning temalt mõisteti süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 2000 eurot.

Oleg Smoli (34) tunnistati süüdi altkäemaksu lubamises ja andmises ja talle mõisteti lõplikuks karistuseks 11 kuud ja 28 päeva pikkune tingimisi vangistus 1 aasta ja 6 kuulise katseajaga.

Osaühing WebHolding tunnistati süüdi altkäemaksu vahendamises ja sellele füüsilisele isikule mõisteti rahaline karistus 10 000 eurot ning süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 1000 eurot.

Rene Keivsar (23) tunnistati süüdi altkäemaksu vahendamises ja talle mõisteti rahaline karistus 1600 eurot.

Kõigilt süüdimõistetuilt mõisteti riigituludesse sundraha ning Avdenjalt, Vassilenkolt, Keivsarilt ka kaitsjatasu.

Tingimisi karistuse saanute katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest s.o tänasest.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuses süüdistatakse Indrek Põtra selles, et ta töötades 20.11.1998 – 21.12.2011 Kaitsepolitseiametis erinevatel ametikohtadel nõudis ja võttis vastu tasu seadusega mittelubatud teo eest, milleks oli julgeolekuasutuste seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku alusel Kaitsepolitseiametile antud pädevuse ärakasutamine isiklikes varalistes huvides.

Kohtuasi lahendati kokkuleppemenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.  Apellatsioonkaebuse esitamise soovist tuleb teatada kirjalikult Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kohtumenetluse pooltele kättesaadavaks tegemise päevast Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee