Kohus mõistis avalikust teenistusest koondatu kasuks välja diskrimineerimishüvitise

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu halduskohus mõistis sotsiaalkindlustusametist (SKA) koondatud isiku kasuks võrdse kohtlemise seaduse alusel välja diskrimineerimishüvitise.

Kohus tuvastas teenistusest vabastamise õigusvastasuse ja luges kaebaja teenistusest vabastatuks tema enda algatusel. Samuti mõistis kohus ametilt kaebaja kasuks välja kolme kuu keskmise palga summas 1830 eurot ning diskrimineerimise tõttu tekitatud mittevaralise kahju hüvitisena 8200 eurot. Lisaks peab SKA tasuma kaebaja 486-eurose menetluskulu.

Kaebaja töötas SKAs spetsialistina. Eelmise aasta novembris viis kaebaja vahetu juht temaga läbi arenguvestluse ning hindas, et teenistuja kompetents koostöövõime osas on alla ootuste.  Seitse päeva hiljem kaotati sotsiaalministri käskkirjaga kaebaja töökoha struktuuriüksusest alates selle aasta 1. jaanuarist kahe sarnaseid ülesandeid täitva spetsialisti ametikohad üheksast. Detsembri alguses sai kaebaja oma tööandjalt koondamisteate ning sama kuu keskel vormistatud  käskkirjaga vabastati ta 31. detsembrist teenistusest koondamise tõttu.

Kohus leidis, et ametnike võrdlemine teenistusse jäämise eelisõiguse väljaselgitamisel toimus õigusvastaselt, kuna SKA ei võrrelnud kaebajat kõigi ülejäänud kaheksa samas struktuuriüksuses sarnaseid ülesandeid täitva ametnikuga.  SKA võrdles kaebaja haridust, töökogemust, teadmisi ja oskusi ainult kahe sama valdkonna spetsialistiga, kes töötasid kaebajaga samas linnas. Samas ei ole kohtule esitatud ühtegi tõendit, mille järgi oleks SKA pidanud koondamisel tegema valiku just selles linnas töötavate spetsialistide vahel. Teenistusest vabastamine ei olnud seega õiguspärane sõltumata sellest, kas kaebaja tööalased näitajad olid tegelikkuses paremad või halvemad võrreldes kahe analüüsitud ametnikuga.

Samuti leidis kohus, et SKA diskrimineeris kaebajat võrdse kohtlemise seaduse sätteid eirates. Eelseisvast koondamisest toona 65-aastasele kaebajale teatades saatis vahetu juht talle e-kirja, kus on muuhulgas öeldud: „Kindlasti ei ole otsustuse aluseks vaid ealised kriteeriumid, kuid siiski peamiselt.“ SKA kohtule esitatud tõendid ei kummutanud kaebaja kahtlust, et teda on koondamissituatsioonis koheldud võrreldes kahe eelnimetatud töötajaga vanuse tõttu halvemini.

Võrdse kohtlemise seaduse järgi on keelatud isikute diskrimineerimine nende usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu muuhulgas ametist vabastamisel. Kuigi tööandjal on õigus koondamissituatsioonis jätta teenistusse kõige kvalifitseeritumad töötajad, ei tohi toimida diskrimineerivalt ega jätta valiku tegemisel isikut kõrvale mõne tema isikutunnistuse tõttu. 

Tartu halduskohus tegi otsuse 10. oktoobril ning see on vaidlustatav 30 päeva jooksul.
 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341