Kohus jättis Yana Toomi kaebuse rahuldamata

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Halduskohus jättis tänase otsusega rahuldamata Yana Toomi kaebuse Kaitsepolitseiameti (KAPO) aastaraamatus avaldatud andmete kohta.

Kohus leidis, et KAPO aastaraamatus avaldatu on väärtushinnang ning vaidlus käib selle üle, kas väärtushinnang on põhjendatud, kas see teotab kaebaja au ja head nime ning kas KAPO-l oli õigus seda hinnangut oma aastaraamatus avaldada.

Y. Toom on kohtu hinnangul vene koolide gümnaasiumiastmetes eestikeelsele õppele ülemineku vastu ning on oma seisukohti aktiivselt levitanud nii vene koolides kui ka erinevates meediaväljaannetes. Kohus leidis, et KAPO on põhjendatult hinnanud Y. Toomi tegevust vene koolide direktorite ja hoolekogude veenmisel eestikeelsele õppele mitte üle minema vene koolide survestamisena.

Kohus leidis, et kuivõrd Y. Toom andis oma tegevusega KAPO-le alust vaidlustatud väärtushinnanguks, pole see hinnang ebakohane ega teota kaebaja au ja head nime. Samuti pole õigusvastane kõnealuse väärtushinnangu avaldamine KAPO aastaraamatus.

Seega, oli Y. Toomi isikuandmete avaldamine KAPO aastaraamatus kooskõlas seadusega ega riiva ülemääraselt Y. Toomi õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele, võrreldes KAPO taotletava eesmärgiga tagada Eesti riigi põhiseaduslik kord ja territoriaalne terviklikkus.

Otsuse peale võib 30 päeva jooksul, alates tänasest, esitada apellatsioonkaebuse vahetult Tallinna ringkonnakohtule.
 

Kairi Küngas
Pressiesindaja
Tallinna Halduskohus
+372 5346 5095
+372 628 2764