Kohus jättis rahuldamata MKMi kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusele

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Halduskohus jättis tänase otsusega rahuldamata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni 4. septembri 2013 otsuse peale, milles vaidlustuskomisjon tuvastas riigi ning AS-i Elektriraudtee (uue ärinimega AS Eesti Liinirongid) vahel 1. juulil 2013 sõlmitud raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu tühisuse. Kõnealuse lepingu vaidlustas vaidlustuskomisjonis AS Edelaraudtee. Halduskohus nõustus tänases otsuses vaidlustuskomisjoni seisukohaga, et ühistranspordiseadusest tulenes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil kohustus viia raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks läbi riigihangete seaduses kohane hankemenetlus.
 
Halduskohtu hinnangul tähendab selline kohustus ühtlasi keeldu otselepingu sõlmimiseks ning vastavat otselepingu sõlmimise õigust ei saa tuletada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23. oktoobri 2007 määrusest nr 1370/2007, nagu seda tegid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja AS Eesti Liinirongid. Kohus leidis, et eelnimetatud määruse kohaselt oleks vaidlusaluse otselepingu sõlmimine lubatud vaid siis, kui Eesti siseriiklikus õiguses vastavasisulist keeldu ei oleks, ent ühistranspordiseadusest vastav keeld tuleneb.
 
Kohus leidis, et eelviidatud määrusega on otselepingute keelamine või lubamine jäetud liikmesriigi otsustada ning seetõttu ei ole ühistranspordiseaduse norm, mis kohustab riigihankemenetluse läbiviimiseks ning välistab seeläbi otselepingu sõlmimise, Euroopa Liidu õigusega vastuolus. Menetlusosalised vaidlesid asjas veel ka vaidlustuskomisjoni pädevuse üle konkreetse lepingu peale esitatud vaidluse lahendamisel ning selle üle, kas AS Elektriraudtee oli vaidlustuskomisjonile vaidlustuse esitanud tähtaegselt. Selleski osas ei nõustunud kohus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohtadega, leides, et vaidlustus esitati tähtaegselt ning selle lahendamine oli vaidlustuskomisjoni pädevuses.
 
Tänase otsuse võib edasi kaevata hiljemalt 21. novembril 2013.
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764