Kohus ei rahuldanud Margo Reiska kaebust teenistusest vabastamise tühistamiseks

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohtule esitatud kaebuses taotles M. Reiska Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (Mupo) käskkirja, millega M. Reiska teenistusest vabastati, tühistamist, tema teenistusse ennistamist ning teenistusest sunnitult  puudutud aja eest kompensatsiooni väljamõistmist.

M. Reiska  leidis oma kaebuses, et käskkiri on õigusvastane, kuna distsiplinaarkaristus on määratud ajal, mil tema teenistussuhe oli peatunud, talle käskkirjas ette heidetud distsiplinaarsüütegude toimepanemine ei ole tõendatud ning Mupo ei taganud M. Reiskale õigust olla ärakuulatud ning  käskkiri on motiveerimata ja kaalutlusvigadega.

Kohus ei nõustunud ühegi M. Reiska etteheitega. Sealjuures leidis kohus, et M. Reiska  süü mõlema distsiplinaarsüüteo toimepanemises on asjas kogutud tõenditega leidnud kinnitamist. M. Reiskale on käskkirjaga süüks pandud kahte süütegu: esiteks, juhtis M. Reiska sõidukit joobeseisundis, millega diskrediteeris Mupot ja mille Mupo on kvalifitseerinud kui vääritu teo; teiseks M. Reiska kasutas Mupo ametisõidukeid teenistusvälisel ajal, erahuvides ning omamata selleks Mupo juhataja luba, rikkudes seeläbi Ametisõidukite kasutamise korra nõudeid, mida Mupo on käsitlenud teenistuskohustuste jämeda rikkumisena. Kohus nõustus Mupoga, et alkoholijoobes sõidukit juhtides diskrediteeris M. Reiska oluliselt Mupot, arvestades tema kõrget positsiooni Mupos (asejuht), nimetatud sündmuse massilist kajastamist ja eelkõige arvukaid negatiivse, hukkamõistva tooniga kommentaare meedias avaldatule. Seetõttu jagas kohus Mupo seisukohta, et M. Reiska ametisse jätmine annaks avalikkusele ja teistele ametnikele ilmselgelt ebaõige signaali ning tekitaks ebaõige arusaamise, et alkoholijoobes sõiduki juhtimine ameti juhataja asetäitja poolt on avalikus teenistuses väheolulise tähtsusega ning aktsepteeritav.

Kohus leidis samuti, et M. Reiskale oli kogu distsiplinaarjuurdluse vältel, tagatud õigus olla ärakuulatud ning, et Mupo on käskkirja piisavalt põhistanud nii faktiliselt kui ka õiguslikult, toonud välja asjakohased kaalutlused, mistõttu käskkiri vastab sellekohasele haldusaktile esitavatele sisu- ja vorminõuetele ning on seega lisaks sisulisele (materiaalsele) õiguspärasusele ka formaalselt õiguspärane. Määratud karistus on proportsionaalne M. Reiska poolt toime pandud distsiplinaarsüütegudega. Neil asjaoludel jättis kohus M. Reiska kaebuse rahuldamata.

Otsuse peale võib 30 päeva jooksul, alates tänasest, esitada apellatsioonkaebuse vahetult Tallinna ringkonnakohtule.

 

Kairi Küngas
Pressiesindaja
Tallinna Halduskohus
+372 5346 5095
+372 628 2764