Alaealiste suhtes seksuaalkuritegusid toime pannud mees jääb vangistusse

Jaga
PrintPDF Jaga

24. oktoober 2017

Tartu Maakohus ei vabastanud eelmise reede määrusega alaealiste suhtes seksuaalkuritegusid toime pannud Jaanus Rohumetsa (42) ennetähtaegselt talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmiselt.

Kohus leidis, et Rohumetsa vabanemine ei ole põhjendatud, kuna ta ise seda ei soovi. Möödunud kolmapäeval Jõgeva kohtumajas toimunud kohtuistungil ütles Rohumets, et ta ei soovi ennetähtaegselt vangistusest vabaneda, nimetades põhjusena elukoha puudumist. Kinnipeetaval on küll õigus taotleda ennetähtaegset vabanemist, kuid tegu ei ole kohustusega. See tähendab, et kinnipeetaval on õigus otsustada, kas ta soovib vabastamist või mitte.

Kohus märkis, et isegi juhul kui Rohumets sooviks ennetähtaegselt vabaneda, ei võimaldaks seda tema varasem elukäik, kuritegude toimepanemise asjaolud ja osaliselt vabanemisjärgsed elutingimused. Elukoha puudumise tõttu ei oleks võimalik tema suhtes teostada kriminaalhooldust. Rohumetsa on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja ta kannab oma teist vangistust. Ta pani seksuaalse enesemääramise vastaseid süütegusid toime väga pika perioodi jooksul ja erinevate kannatanute suhtes. Kohtu arvates suurendab Rohumetsa toimepandud kuritegude taunitavust oluliselt fakt, et kannatanud olid nooremad kui 10-aastased.

Rohumets kannab karistust lapse vägistamise, alaealiste suhtes sugulise kire vägivaldse rahuldamise, pornograafilise teose valmistamisel alaealiste kasutamise ning lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise eest. Tema karistusaeg algas 31. augustil 2009 ja lõppeb järgmise aasta 29. augustil.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle teadasaamisest.

Kehtiva seaduse järgi saabuvad kinnipeetavate ennetähtaegsete vabastamiste asjad kohtusse nii-öelda automaatselt, mitte süüdimõistetu avalduse alusel. Karistusseadustik sätestab eri raskusega kuritegude eest mõistetud vangistustele kindlad tähtajad, millal kinnipeetaval avaneb võimalus ennetähtaegselt vabaneda. Nimetatud tähtaja täitumisel peab vangla edastama kohtule materjalid kinnipeetava kohta. Seejärel selgitab kohus välja kinnipeetava, prokuröri ja süüdimõistetu soovil tema kaitsja seisukoha ning otsustab, kas vabastamine on põhjendatud või mitte. 


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee