Uudised

14. august 2018
Tallinna Ringkonnakohus leidis tänase määrusega, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.
29. juuni 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu Halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Halduskohus leidis selle aasta aprillis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata.…
28. juuni 2018
Teisipäeval lõi Pärnus Liu külas 46-aastane joobes mees ametikohustusi täitvat patrullpolitseinikku, kes soovis siseneda talusse, kus väike seltskond alkoholi tarvitades pidu pidas. Löömisega tekitas mees 23-aastasele politseinikule valu, ta peeti kinni kahtlustatavana vägivallas võimuesindaja…
28. juuni 2018
Täna Narva kohtumajas kuulutatud otsusega mõistis Viru Maakohus õigeks Heinari, Dmitri ja Vyacheslavi, keda süüdistati pistise ja altkäemaksu võtmises/-vahendamises seoses sõidueksami sooritamisega. Vyacheslavi ja Dmitrit süüdistati ühes episoodis pistise vahendamises. ARKis, hiljem Maanteeametis…
21. juuni 2018
Pärnu Maakohtusse saabus 16.04.2018 kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200 eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi nr 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Bussijuht ei hoidnud vastavalt tee ja ilmastikutingimustele sellist sõidukiirust…
20. juuni 2018
Tartu Maakohus ei vabastanud eilse määrusega riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi (71) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest. Kohus leidis, et vaatamata mitmetele positiivsetele asjaoludele ei ole Simmi ennetähtaegne vabastamine jätkuvalt võimalik eelkõige toimepandud…
13. juuni 2018
PDF 13. juuni 2018Järjekordne kohtute aastaraamat võtab vaatluse alla selle, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks leiab raamatust ülevaate 2017. aasta menetlusstatistikast ja Riigikohtu olulisemast praktikast.
13. juuni 2018
Tartu linn vaidlustas Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korralduse, millega otsustati algatada Viljandi ja Tartu maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Tallinna Halduskohus…
7. juuni 2018
Viru Maakohus mõistis täna 53-aastase Igor Agutini, 63-aastase Vladimir Šalašinski ja Enefit Kaevandused AS õigeks tegevusetuks jäädes töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Kohus mõistis kõik süüdistatavad õigeks kuriteo…
7. juuni 2018
Viru Maakohus ei vabastanud 07.06.2018 määrusega Märt Ringmaad vangistusest tingimisi enne tähtaega. Kohus, tutvunud asja materjalidega ja ära kuulanud menetlusosalised, leidis, et süüdimõistetu ei kuulu vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamisele. Kohtu hinnangul annab kuriteo toimepanemise…
6. juuni 2018
Värske Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabel Justice Scoreboard 2018 kinnitab, et Eesti kohtusüsteem on endiselt Euroopa üks tõhusamaid. Kohtuasjade lahendamise kiiruses oleme 28 riigi arvestuses teisel kohal ning digitaalse ja sotsiaalmeedia suhtluse osas esimesed.
5. juuni 2018
President Kersti Kaljulaid nimetas 5. juunil ametisse ühe halduskohtuniku ja neli maakohtu kohtunikku. Selle aasta augustis asuvad kohtunikuteenistusse Alan Biin, Elina Elkind, Kristiina Kask, Tristan Ploom ja Laura-Liis Sarapuu.Alan Biin asub teenistusse Harju Maakohtusse 1. augustil 2018. Enne…
30. Mai 2018
Harju Maakohus mõistis täna 53-aastase naise talle esitatud süüdistuses KarS § 113 lg 1 järgi õigeks ja vabastas ta kohtusaalis vahi alt.
28. Mai 2018
Harju Maakohus tunnistas täna süüdi Kristjan Oolo, Rein Kilgi, Kaie Raigi ja Neeme Raigi juriidilisest isikust juhtorgani liikmena võlgniku vara põhjendamatus kinkimises, millega põhjustati võlgniku maksejõuetus.Kohus mõistis Kristjan Oolole rahalise karistuse 150 päevamäära ulatuses (4479 eurot),…
25. Mai 2018
Selle aasta 1. jaanuaril sai Häirekeskus teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest, mis osutus valeks. Juhtunu organiseerinud 27-aastase ja 39-aastase mehe ning 53-aastase naise suhtes alustati väärteomenetlust. Pärnu Maakohus tunnistas tänase otsusega kõik osalised süüdi valeväljakutse tegemises…
21. Mai 2018
Viru Maakohus tunnistas täna 65-aastase Sirje Pediuse, 43-aastase Margus Peldese ja OÜ Pandivere Pansion süüdi teise inimese ohtu asetamises tegevusetuks jäädes. Kohus mõistis Sirje Pediusele karistuseks 2 aastat vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane 3-aastase…
21. Mai 2018
Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas täna Tartu Maakohtu otsuse, millega Tartu endine vallavanem Aivar Soop (57) tunnistati süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja Tartu vallale kuuluva kütuse omastamises. Ringkonnakohus mõistis Aivar Soobi kõigis talle esitatud süüdistustes…
14. Mai 2018
Tartu Halduskohus määras täna Aidu Tuulepark OÜ-le (AT) teist korda trahvi esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest. Nimetatud määrusega keelati AT-l tuulikute ehitamine kuni vaidluse lahendamiseni Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Taotluse AT trahvimiseks esitas kaitseministeerium…
10. Mai 2018
Tallinna Ringkonnakohus tegi eile otsuse, millega tunnistas Sergei Menkovi teenistusest vabastamise seaduslikuks. Sergei Menkov on endine päästeametnik, kellele Päästeamet määras distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamise selle eest, et ta postitas 24.02.2016 enda Facebooki kontole samal…
3. Mai 2018
Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega rahuldamata MTÜ Eesti Roheline Liikumine apellatsioonkaebuse ning muutmata Tallinna Halduskohtu otsuse nn Reidi tee vaidluses.
30. aprill 2018
Tartu Maakohus ei vabastanud eelmise reede määrusega Meelis Hansarit (42) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest.Hansar kannab vangistust alaealiste suhtes toime pandud sugulise kire vägivaldse rahuldamise eest. Teda on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja mõlemal…