Uudised

15. juuli 2021
13.07.2020 esitas Ihaste Elanike Liit Tartu Halduskohtule kaebuse Tartu Linnavolikogu otsusega kehtestatud Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a detailplaneeringu tühistamiseks. Kaebaja leidis, et detailplaneeringu menetluses on oluliselt rikutud menetlusnõudeid, eelkõige seoses üldsuse kaasamisega…
9. juuli 2021
Eile avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2021“ asub Eesti kohtusüsteem tõhususes ja menetluste kiiruses jätkuvalt Euroopa Liidu riikide eesotsas. Kokkuvõttes asub Eesti esimeses astmes tsiviil-ja haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses kolmandal kohal, eespool on…
7. juuli 2021
Harju Maakohtu esimees Astrid Asi esitas 29. aprillil Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute esimeestele taotluse osade Harju Maakohtusse laekuvate tsiviilasjade suunamiseks teistesse maakohtutesse. Kohtute seaduse kohaselt võivad ringkonnakohtute esimehed maa- või halduskohtu esimehe taotlusel oma…
10. juuni 2021
Tallinna Ringkonnakohus tegi täna lahendi, millega jättis Harju Maakohtu 30. novembri 2020 otsuse Peeter Helme süüdistusasjas muutmata ja kaitsja apellatsiooni rahuldamata.
4. juuni 2021
Tartu Halduskohus jättis täna MTÜ Loodusvõlu kaebuse rahuldamata ja tühistas esialgse õiguskaitse vaidlustatud ehitusloa korralduse kehtivuse peatamise kohta, kohus jättis rahuldamata kaebaja taotlused jätta arvestamata eksperdihinnangutega ning kaebuse muutmiseks ja täiendamiseks tuvastamisnõudega.
28. Mai 2021
Viru Maakohus mõistis täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Marti Kuusiku kehalises väärkohtlemises õigeks ning tunnistas õigusvastaseks Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Ene Timmi jälitustoimingu loa. Kohus, hinnanud kõiki tõendeid, leidis, et süüdistatava Marti Kuusiku süü temale…
24. Mai 2021
Harju Maakohus tunnistas täna 21-aastase Isa ja 30-aastase Vjatšeslavi süüdi ning mõistis neile karistuseks vastavalt 10 aastat ja 3 aastat reaalset vangistust.
20. Mai 2021
Pärnu Maakohus tunnistas täna Mikk Tarraste (33) süüdi üldohtlikul viisil, teise süüteo varjamise eesmärgil toime pandud kahe inimese mõrvas ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle liitkaristuseks 20 aastat vangistust. Lisakaristusena võttis kohus mehelt ära relva ja laskemoona…
14. Mai 2021
Täna toimunud kohtute haldamise nõukoja (KHN) istungil võeti pärast 2022.–2025. aasta riigieelarvestrateegia arutelu vastu seisukoht, millega juhiti Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse tähelepanu sellele, et kohtuasjade mõistlik menetlusaeg satub tõsisesse ohtu olukorras, kus kohtud saavad oluliselt…
17. veebruar 2021
Harju Maakohus rahuldas Aivar Mäe kaebuse ja tühistas Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna otsuse väärteoasjas, milles teda süüdistati seksuaalses ahistamises. Väärteo kirjeldusena on välja toodud, et A. Mäe pani ajavahemikul 01.11.2018-13.12.2019 vähemalt…
5. veebruar 2021
Kohtute haldamise nõukoda (KHN) kinnitas seisukohta, et õigusemõistmine peab korrakohaselt toimima ka pandeemia jätkumisel, kuid selleks, et kohtuasjade arutamine oleks piisavalt ohutu, tuleb viiruse levikut ennetavaid meetmeid pidevalt üle vaadata.
29. jaanuar 2021
Süüdistuse kohaselt lõi Gevork Ovsepian (36a), tegutsedes grupis koos Samira Dementieva (25a), Ilja Sirotkini (20a), Artjom Puškini (23a) ja A.A.-ga, hiljemalt 2019. aasta mai alguses inimkaubandusega tegeleva isikute grupi, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu, kasutades ära inimkaubanduse…
28. jaanuar 2021
Tallinna Ringkonnakohus mõistis tänase otsusega 30-aastase Dmitri tapmiskatses õigeks, kuid tunnistas ta süüdi provotseeritud tapmiskatses. Kohus mõistis provotseeritud tapmiskatse eest karistuseks üks aasta ja kuus kuud vangistust, mis jäeti täitmisele pööramata kahe aastase katseajaga.
26. jaanuar 2021
Pärnu Maakohus kuulutas eile, s.o 25.01.2021 kohtuotsuse tsiviilasjas, kus rahuldas Tori valla hagi Edgar Salini vastu, keelates mehel rikkuda Tori vallvalitsuse omandiõigust ning kohustades teda paigaldatud graniitmonumenti ja kaht lipumasti likvideerima ning taastama kinnistu endine kuju ühe kuu…
13. jaanuar 2021
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas mõisteti täna, 13. jaanuaril tahtlikus tapmises süüdi Raido Pilv (31). Toime pandud kuriteo eest mõistis kohus mehele karistuseks 9 aastat reaalset vangistust. "Teise inimese tapmine on üks rängemaid süütegusid. Süüdistatav pani kuriteo toime otsese tahtlusega…
12. jaanuar 2021
Tartu Ringkonnakohus selgitab täna, 12. jaanuaril tehtud otsuses, et lapsele nime valimisel ei tule järgida ranget kirjakeele normi, vaid keelekasutuse head tava. Seega on kaebuse esitanud lapsevanemal subjektiivne õigus panna oma lapsele nimeks Nelery ja vastustaja keeldumine selle…
6. jaanuar 2021
Pärnu Maakohus pidas täna eelistungi Mikk Tarraste süüasjas, kus määras aja alustada kriminaalasja arutamist 15. veebruaril 2021. Tänasel eelistungil andis kohus Mikk Tarraste talle esitatud süüdistuses kohtu alla ning jättis tõkendina määratud vahistamise muutmata. Kohus võttis menetlusse kõigi…
22. detsember 2020
Tartu Ringkonnakohus jättis täna, 22. detsembril tehtud otsusega põhiosas rahuldamata Toila valla apellatsioonkaebuse Päite-Vaivina tuulepargi asjas Kohtusse jõudnud vaidluse küsimus seisnes selles, kas Toila vald tohtis keelduda ehitusloa andmisest Päite-Vaivina tuulepargile. Est Wind Power OÜ…
18. detsember 2020
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja istungite päevakord nägi 16. detsembril ette istungit, mille toimumiskohana ei olnud märgitud mitte kohtusaali numbrit, vaid tegemist oli videoistungiga. Mida kujutab endast videoistung ja kas ka ajakirjanik saab sellel mingil moel osaleda, uuris istungi vastu huvi…
14. detsember 2020
Tallinna Ringkonnakohus määras pöörata Malle Kobinile (68) mõistetud nelja aasta ja kuue kuulise vangistuse täitmisele osaliselt, mõistes koheselt ärakandmisele kuus kuud vangistust. Ringkonnakohus jättis karistusest 4 aastat täitmisele pööramata kui Malle Kobin ei pane viie aastase katseaja kestel…
8. detsember 2020
Harju Maakohus tunnistas täna 55-aastase Olegi süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja mõistis talle liitkaristusena 9 aastat vangistust ning menetluskuludena mõisteti välja 12 891.20 eurot. 53-aastase Aleksei tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja mõistis talle…