16. november 2021
Covid-19 viiruse levik Eestis on väga kõrgel tasemel, seega peame endiselt hoidma tervist ja tegema kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas. Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.
12. november 2021
Enamikes Tallinna üldhariduskoolides toimus 4.-8. klassi laste õpe 01.-05.11.2021 ja 08.-12.11.2021 distantsõppena. Põhjuseks oli koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramine. Tallinna Halduskohus kohaldas täna kolmes kohtuasjas kaebajate suhtes esialgset õiguskaitset, keelates edaspidi distantsõppe ilma Terviseameti eelneva nõusolekuta. Esialgne õiguskaitse on kohaldatud kuni 23. detsembrini 2021.
4. november 2021
Tallinna Halduskohtule on esitatud neli kaebust Tallinna üldhariduskoolide 4.-8. klassi laste distantsõppele suunamise kohta. Kaebuste ühine väide on, et distantsõppele suunamiseks puudus õiguslik alus, sest Terviseamet ei ole vastavat otsust koolide osas teinud. Kaebajad esitasid koos kaebusega kohtule ka esialgse õiguskaitse taotluse võimaldamaks lastele kontaktõpet. Kohus jättis taotlused rahuldamata.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.